Fauske kommune har fått tildelt kr.1.324.000,- i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – nasjonalt notifisert ordning – av 18.06.21 (kalt Fauske kommune – Kommunal kompensasjonsordning – del 3). Dette er tredje runde med tildeling av midler fra KMD og andre runde av notifisert ordning, for å støtte kommunene med å avhjelpe virksomheter som er økonomisk rammet av tiltak i pandemien.

Det er allerede foretatt en fordeling av midler, men det gjenstår fortsatt 182.320 kroner til fordeling etter søknad.

 OM ORDNINGEN

Staten har tidligere forhandlet fram en avtale med ESA (EFTAs overvåkningsorgan) om godkjenning av egen norsk ordning om direkte tilskudd til bedrifter. Målet med ordningen er «å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter». Det vil ikke bli foretatt tildeling av bagatellmessig støtte, men støtte innenfor egen nasjonal notifisert ordning.

 FORDELING OG UTBETALING (FRA KMD TIL KOMMUNEN)

Tilskuddet til kommunen fra KMD er gitt med bakgrunn i antall ansatte i overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter, detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og arrangører for 2. og 3. kvartal 2020.

Nærmere informasjon om fordelingen fins på regjeringen.no sin nettside.

 

MÅL MED - OG KRAV TIL ORDNINGEN

Også denne ordningen skal fungere som en ventilordning for de foretakene som har falt helt eller delvis utenfor de de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Midler som ikke er gitt som tilsagn innen 01.11.2021 skal tilbakebetales til KMD. Dette gjelder også tilsagn som på et senere tidspunkt er frafalt.

 MÅLGRUPPE

  1. a) Kun næringsvirksomheter med tilhold innenfor Fauske kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som befinner seg innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den aktuelle kommunene eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket.
  2. b) En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell) utenfor egen kommune kan søke.
  3. c) Virksomheter som faller inn under følgende næringskoder kan søke;

 

47.710 Butikkhandel med klær

47.721 Butikkhandel med sko

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

55.300 Drift av campingplasser

56.101 Drift av restauranter og kaféer

56.301 Drift av puber

74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk virksomhet

79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Ordningen skal avhjelpe de virksomheter som faller inn under de nevnte næringskodene og som samtidig

  • er rammet av tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien, eller som følge av påfølgende nedgang
  • eller kan dokumentere tap av omsetning/inntekt slik det var budsjettert når det ikke finnes sammenlignbare tall
  • eller har økte kostnader som følge av tiltak for å unngå spredning av covid-19
  • og har tap av varer pga covid-19-pandemien.

 

Fauske kommune – Kommunal kompensasjonsordningen – del 3, kan godtgjøre tap av omsetning/inntekt med inntil 50% av godkjent beløp, dog med et maksimum støttebeløp på kr. 200.000,-.

Foretak som tidligere har fått støtte fra en eller flere nasjonale støtteordninger kan få godtgjort 20% av sitt tap.

Hvis det samlede støttebeløpet overstiger den tildelte rammen, vil støtten reduseres prosentvis likt for alle støtteberettigede.

 SØKNAD OG PERIODEOMFANG

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no som Kommunal kompensasjonsordning Fauske kommune – del 3. Det finnes eget skjema for å søke.

Kompensasjonsordningen gjelder for perioden fra 01.04.2020 til 31.07.2021. Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor eller regnskapsfører. For oppstartsbedrifter må dokumentasjonen inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende. For oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019.

Ordningen gjelder ikke for bedrifter som var i vanskeligheter 31.12.19 (gjelder foretak med flere enn 10 ansatte eller en omsetning på 2 mill. euro).

Søknader som mangler dokumentasjon vil ikke bli behandlet og dermed avslått.

 REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer. Tildelingen gis i form av nasjonal notifisert ordning og i samsvar med regelverk for offentlig støtte.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av  2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

 BEHANDLING AV SØKNAD

Fauna KF saksbehandler innkomne søknader. Formannskapet vedtar fordeling av midlene i møte 21.10.2021. Det legges opp til en tildelingsrunde.

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

For info eller spørsmål kontakt: heidi@faunakf.no eller mob.99868506

 SØKNADSFRIST: 04.10.21.