Kulturstipend

Vi inviterer til å komme med forslag på kandidater til årets kulturstipend

Forslagsfrist: 01.10.****

Sendes: postmottak@fauske.kommune.no  eller Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske - merk Kulturstipend

Fauske kommune kan årlig gi to kulturstipend. Stipendene kan søkes av personer som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor det utvidete kulturområdet. Den som søker kulturstipend skal foruten å gi opplysninger om vanlige personalia, opplyse om hvordan stipendet er tenkt brukt, og gjøre rede for vedkommende sin plass i kulturlivet i kommunen. 

Kulturstipendene er per idag kr. 5000.

Søknad om kulturstipend kunngjøres i pressen. 

Stipendene tildeles enkeltpersoner. Stipendiaten skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi skriftlig rapport om hvordan stipendet er brukt. Stipendet må tas i bruk innen 12 måneder etter tildelingen. 

Kulturpris

Frist for å komme med forslag: 01.10.****

Sendes:
postmottak@fauske.kommune.no eller Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske - merk: Kulturpris

Fauske kommune kan årlig gi kommunens kulturpris. Kulturprisen tildeles personer, lag eller foreninger som har utført en særlig innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen tildeles enkeltpersoner eller foreninger som sin klare tilknyting til kommunen. Prisvinneren/vinnerne bør være bosatt i kommunen. 

Det innleveres forslag til kandidater som må være kulturkontoretni hende innenfor de frister som fastsettes. Forslaget skal være begrynnet. Kandidater skal vurderes innenfor det hele og utvidete kulturbegrep. 

Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med forslag til kandidater. Kulturprisen består av en pengesum, for tiden kr. 15 000.- samt diplom. Kandidater som blir foreslått vil bli vurdert over en 3-års periode. Oppvekst- og kulturutvalget, eller utvalg nedsatt av Oppvekst- og kulturutvalget i Fauske kommune, avgjør hvem som skal få prisen. 

Kulturmidler - frist for å søke: 15. april

Lag og foreninger i Fauske kommune kan søke om støtte til kulturelle tiltak. 

Retningslinjer: RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I FAUSKE KOMMUNE (endret 19.04.2017).pdf

Søknadsskjema

Send forslag til postmottak@fauske.kommune.no

Vi skriver til alle som har søkt, enten de får støte eller ikke. Vi legger også informasjon på hjemmesiden og facebook.