Les rapporten her: Kvalitet i pleie og omsorg i Fauske, Salten kommunerevisjon.pdf

I samme avsnitt som «Revisjonens inntrykk …»: «Vi påpekte svakheter knyttet til legedekningen i sykehjem; manglende koordinerende enhet for rehabilitering; manglende forpliktende rutiner for aktivisering og sætimulering og for å ta pasientene med ut; kapasitetsproblemer relatert til langtidsplasser i sykehjem og tilrettelagte botilbud for demente personer, noe som for de det gjelder, medfører et tilbud som ikke er i tråd med kvalitetsforskriftens formål. De som må dele rom, har ingen mulighet for ro og skjermet privatliv»

Flere utdrag:

«Revisjonen vurderer det som svært positivt at kommunen innen pleie og omsorg, har tatt ibruk det elektroniske kvalitetssystemet. Det er på det rene at ledelsen, særlig enhetsleder institusjon, har gjort et betydelig arbeid med å få på plass en rekke prosedyrer og andre kvalitetsrelevante dokumenter. Det har også vært avholdt opplæring og budskapet om hvor de ansatte finner prosedyrer, melder avvik, etc, synes å være mottatt hos de ansatte. Revisjonen oppfatter at det er en åpen kultur for tilbakemeldinger, slik at avvik meldes, man søker å lære av feil og setter i verk tiltak (i hvert fall på sykehjemmet).»

«Revisjonen finner det svært positivt at man ved sykehjemmet har utarbeidet prosedyre for Primærkontakt»

«Hjemmetjenesten er i ferd med å innføre Mobil omsorg. Denne vil gjøre det mulig å bruke elektroniske tiltaksplaner, og slik sikre større grad av individuell tilpasning av omsorgen. Den vil også kunne føre til at hjemmetjenestepersonalet bruker mer tid hos bruker bl.a. siden hun kan føre journal på stedet. En omorganisering av tjenesten i primær-arbeidslag, vil kunne bidra til å sikre større grad av kontinuitet.»

«Revisjonen vurderer det som svært positivt at sykehjemmet har innført prosedyre for gjennomføring av brukerundersøkelse blant pasienter og pårørende, og ikke minst, at resultatene blir gjenstand for analyse, og at forbedringstiltak blir satt i verk.»

«Revisjonen er tilfreds med å kunne konstatere at det foreligger prosedyrer for legemiddelhåndtering. Vi har ikke sjekket hvor godt kjent disse er i virksomheten, men blantprosedyrene er også en for opplæring av personell som skal håndtere legemidler. Årsplanen hvor det legges opp til prosedyrerevisjon, tverrfaglig legemiddelgjennomgang, faglig utvikling av pleiepersonalet, etc. framstår som meget bra ift å sikre oppdaterte prosedyrer, faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid. Alt i alt, synes kommunens samarbeid med ekstern farmasøyt å sikre forsvarlige rutiner på dette området.»

«Revisjonen vurderer det som gunstig at fysioterapitjenesten er lokalisert i samme bygg, og at det da blir et fagmiljø. Til dette miljøet hører også en fysioterapeut som er tilknyttet sykehjemmet i 40% stilling. Fysioterapeutens tilbud om gruppetrening/aktiviteter utenfor avd, og da helst ute i sommerhalvåret, framstår som svært bra.»

«Kommunen har nettopp fått på plass en prosedyre i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og oppfyller dermed kvalitetsforskriftens krav på dette punktet. At den er et resultat av et samarbeidsprosjekt som også kommunelegen var involvert i, og at det har vært  avholdt kurs i palliasjon for et stort antall pleiere, vurderer revisjonen som svært positivt. Tjenesten framstår dermed som faglig styrket på dette området.»

«Dagtilbudet til demente på Solstua framstår som veldig bra. Som påpekt av informanter, vil slike tilbud bidra til at brukere kan bo hjemme lenger både ved at det holder brukeren i bedre form, og gir avlastning til pårørende.»

«Demensteamet: Dette ser ut til å fungere bra. De gjør et viktig arbeid ift. kartlegging og kan bidra til at hjemmeboende mennesker med demens og deres pårørende får hjelp på et tidligere stadium enn de kanskje ellers ville fått.»

«Fagkompetansen i tjenestene framstår som generelt bra. Når det gjelder fagkompetanse innen demens spesielt, kom det fram at mange har lang erfaring, men få har formell videreutdanning i demens.»

«Revisjonens hovedinntrykk er at fagkompetansen generelt er bra, og at tjenesten har pleiere med ulike former for spesialkompetanse. Dette er svært viktig tatt i betraktning at kommunene (etter innføringen av samhandlingsreformen) har fått ansvar for pasienter med behov for avansert medisinsk behandling og pleie.»