Lovgrunnlag

Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om de skal tilby dette.

Formål

Bidra til økt deltakelse og likestilling i samfunnet og til økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsettelse som er avhengig av ledsager for å kunne delta og som ellers ikke ville deltatt.

Beskrivelse

Ledsagerbevis er et bevis som kommunen kan gi til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler der ordningen aksepteres. Beviset utstedes til personen med funksjonsnedsettelsen.

Ledsagerbevis utstedes i utgangspunktet for 4 år av gangen, men det kan gis for kortere perioder.

Hvem kan få tjenesten (kriterier for tildeling)

Du kan ha rett til ledsagerbevis hvis du har behov for å ha med ledsager for å kunne gå på kultur- og fritidsarrangementer eller for å benytte offentlig transport.

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Praktisk informasjon

Søknad

  • Ved første gangs søknad må passfoto og legeerklæring vedlegges søknaden. Ved søknad om fornyelse av ledsagerbevis, må passfoto vedlegges.
  • Søknadsskjema finner du her.
  • Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til: Fauske kommune ved Tildelingskontoret, postboks 93, 8201 Fauske

Egenandel

Ledsagerbevis er gratis.

Nærmere informasjon