Hensikten med planen er å etablere undergang for syklende og gående i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune. Tiltaket gir bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.

Vedlegg:

Planbeskrivelse
Plankart
Barnetråkk
Rapport Vestmyra skole øst - vest
Geoteknisk rapport
C-tegning

Planen er også lagt ut på følgende steder: Rådhuset Fauske kommune.

Eventuelle merknader og innspill sendes til Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø, eller på e-post: firmapost-nord@vegvesen.no innen 1. september 2015

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Svein Bjørgo Larsen, tlf. 02030 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Åpent møte vil bli annonsert og avholdt i slutten av august.