2022 var et år med lavere registrert avvirkning enn de to foregående år. I skogene i Fauske kommune, var det registerert avvirkning av henholdsvis 1075 m3 gran, 0 m3 lauv og 0 m3 furu. Årsaken til den noe beskjedne hogsten kan være sammensatt, i tillegg til at man regner med at mye også er avvirket som vedhogst. En håper å kunne få økt aktiviteten i skogen i 2023, og til nå har det vært mye stabilt, kaldt vær. Det ser derfor ut til å ligge godt til rette for hogst.

Annen aktivitet i form av skjøtselstiltak i skog er også gjennomført. Dette består av nyplanting av gran etter hogst, og i 2022 ble det registert plantet 12 550 granplanter. Ungskogpleie, tynning og markberedning ble ikke registrert i kommunen i 2022, men her er det signaler om at det vil bli gjennomført en del ungskogpleie i løpet av 2023. 

Videre ble det også avholdt to fagdager: fagdag om skogskjøtsel ble avholdt 28.04 og fagdag om vedproduksjon den 06.09. Begge dagene var det svært godt oppmøte, og forhåpentligvis fikk de fremmøtte utbytte av dagene. Det tas sikte på å avholde slike arrangementer også i 2023, forhåpentligvis kan en få til en dag ute i marka.