Helt konkret lover Jernbaneverket at planen om å innføre det nye togstyringssystemet ERTMS fra 2020/2021 på nordre del av Nordlandsbanen ligger fast. Utbyggingen av det nye systemet starter fra Bodø og det betyr i praksis at Saltenpendelen blir blant de første lokaltogstrekningene i landet som kan ta i bruk det nye systemet for togsstyring.

Samtidig som ERTMS innføres tar Jernbaneverket sikte på at tre krysningsspor på hhv. Støver, Valnesfjord og Setså skal være på plass. Dette forutsetter selvsagt at det bevilges penger til dette over statsbudsjettet. Jernbaneverket starter til høsten planleggingen av sidesporene slik at planene er klare til å iverksettes når de får penger til dette.

- Det er gledelig at Jernbaneverket nå setter fokus og krefter inn på disse forholdene. De er begge nøkkelfaktorer som når på plass vil gi mange nye muligheter for å kunne videreutvikle tilbudet på så vel Saltenpendelen som innen godstrafikken på den nordre delen av Nordlandsbanen, sier prosjektleder for samferdsel i Salten Regionråd, Jens Kyed.

Har høy prioritet

Begge disse tiltakene er prioriterte tiltak fra kommunene og Salten Regionråds side. Med disse tiltakene på plass er det mulig å styrke antallet avganger med Saltenpendelen betydelig i forhold til i dag. Samtidig gir nye krysningsspor i kombinasjon med ERTMS innføringen en betydelig økt fleksibilitet og kapasitetsøkning på jernbanestrekningen.

Jernbaneverket vil i tillegg til de to ovennevnte tiltakene også gå inn og se på hvor det er mulig å ytterligere redusere reisetiden med tog mellom Bodø og Rognan med noen minutter slik at det fra 2020 vil være mulig å kunne kjøre timesavganger med Saltenpendelen på denne strekningen.

Vil styrke godstrafikken

I tillegg vil Jernbaneverket nå jobbe videre med å finne raske løsninger som øker kapasiteten på godsterminalen i Fauske. Jernbaneverket setter i bestilling en utarbeidelse av hovedplan for terminalen på Fauske.

- Vi er veldig tilfredse med dette. Det er utrolig viktig for Fauske at dette arbeidet nå gjøres. Det har vært en voldsom økning i godsmengde håndtert over Fauske-terminalen de siste årene og det er stort behov for kapasitetshevende tiltak, sier varaordfører i Fauske Kommune, Ronny Borge. Han legger til at han også er imponert over måten Jernbaneverket møtte oss på. De hadde satt av tre og en halv time til å lytte til det vi sa og var meget imøtekommende og oppdaterte og viste stor kunnskap om de forholdene vi tok opp.

Positive til Nord-Norge linjen

Jernbaneverket stilte seg også svært positiv til Bodø kommunes satsing på Nord-Norge linjen, som vil være et viktig bidrag til mer sikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport i Nord-Norge. Samferdselssjef i Bodø kommune, Arne Opheim, er svært glad for denne tilbakemeldingen.

- Det er viktig å ha Jernbaneverket på lag, da arbeidet med Nord-Norge linjen har mange berøringspunkter mot Jernbaneverket, blant annet effektivisering av havneterminalen for en raskere og mer sømløs overgang fra land- til sjøtransport, sier Opheim.

Samstemmighet er viktig

Salten har de senere år hatt suksess og fått stor uttelling fra statlige bevilgninger til blant annet Samferdselsformål.

- Dette er fordi vi har klart å enes om at alle prosjekt på vei, bane og i luften er viktige for hele regionen, sier Kjersti Bye Pedersen, Sekretariatsleder i Salten Regionråd.

Delegasjonen fra Salten som møtte Jernbaneverket bestod av: Ronny Borge, varaordfører Fauske kommune (H); Kjersti Bye Pedersen, sekretariatsleder Salten Regionråd; Kristian Amundsen, daglig leder FAUNA KF (Fauske kommune);Ivar Skogset, virksomhetsleder/næringssjef Saltdal kommune; Arne Opheim, samferdselssjef Bodø kommune; Jens B. Kyed, prosjektleder samferdsel, Salten Regionråd. Fra Jernbaneverket deltok Anne Skolmli og Heidi M. Midtun – begge jobber med NTP og er ansvarlige for områdene Nord og Midt.

Kontaktpersoner:

Kjersti Bye Pedersen, sekretariatsleder Salten Regionråd; telefon 936 15 198

Jens B. Kyed, prosjektleder samferdsel, Salten Regionråd; telefon 413 27 121

Hilsen Salten Regionråd