Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets bevilgning i statsbudsjettet.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Under følger viktig informasjon til kommunen om frister og krav for å søke om støtte. Bufdir ber dere lese denne nøye.

1. Bekreftelse fra kommunen
Alle kommuner/bydeler som ønsker å søke om midler gjennom tilskuddsordningen må ha en kontaktperson i kommunen/bydelen og fylle ut skjemaet «Bekreftelse fra kommunen 2016». Kunngjøringen innebærer at kommunen/bydelen skal gjøre ordningen offentlig kjent på sine nettsider og/eller i lokalpressen så snart som mulig og senest 2 uker før søknadsfristen til Bufdir. Skjemaet skal fylles ut, signeres og returneres så snart som mulig, og senest innen 28. oktober

NB! Bufdir vil ikke behandle søknader fra kommuner/bydeler som ikke sender inn skjemaet, søkere fra disse kommunene/bydelene vil dermed ikke ha anledning til å søke på tilskuddsordningen. Bakgrunnen for kravet om kunngjøring er at alle potensielle søkere i kommunen/bydelen, også private aktører og frivillige organisasjoner, skal ha like muligheter til å søke på tilskuddsordningen.

2. Søknadsskjema
Alle søkere skal bruke Bufdirs elektroniske søknadsskjema på Altinn. Bufdir vil gi beskjed til kommuner/bydeler som har sendt inn skjemaet «Bekreftelse fra kommunen 2016» når elektronisk søknadsskjema er publisert på Altinn. I mellomtiden kan potensielle søkere forberede søknader ved å benytte rundskrivet og veilederen.

3. Endringer
Det er ikke store endringer i tilskuddsordningen fra 2015, men vi ber dere være særlig oppmerksomme på følgende viktige endring:

Fra 2016 skal kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet med knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal kort beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt. Det gis ikke nærmere føringer for hvordan funksjonen skal ivaretas.

4. Annet

Tilskuddsordningen må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin støtteordning «Tilskudd barnefattigdom», forvaltet av Fylkesmannen. Disse midlene deles ut til kommuner/NAV-kontorer, og skal hjelpe kommunene å sette i gang tiltak for å forebygge barnefattigdom. Målgruppen her er barn og unge i familier som mottar økonomisk stønad (sosialhjelp) fra NAV.

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside

Det er også disse nettsidene kommunen/bydelen må vise og legge lenke til når det kunngjøres lokalt.

Kontaktpersoner i Bufdir:

Hanna Knoff, tlf. 466 18 511, epost: hanna.knoff@bufdir.no

Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813, epost: nicolai.steineger@bufdir.no