Planområdet omfatter parsell av bnr 103/6. Planområdet er avgrenset av Vollgata i vest, Follaveien (E6) i øst og eksisterende bebyggelse i sør og nord. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging. Planområde skal ha hovedatkomst via Vollgata og det skal anlegges en privat intern vei i planområdet.

bruk kart.png

Fauske kommune har vurdert at planforslaget ikke medfører krav om konsekvensutredning da formålet er i henhold til overordnede planer.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til planlegger Unikus AS v/ Tove Ovesen på tlf: 40 43 60 12

Merknader/innspill til oppstart av regulerings- arbeidet kan meldes inn skriftlig til Unikus, Postboks 4104, 8089 Bodø eller e-post: to@unikus.no innen 10.08.2015