Fauske kommune har tidligere annonsert igangsetting av arbeidet med begrenset rullering av kommuneplanens arealdel. Kommunen ser et behov for en begrenset revisjon av kommuneplans arealdel og kommunedelplan for Fauske sentrum. Dette for å implementere kommuneplans samfunnsdel, slik at gjeldende arealstrategier i samfunnsdelen blir hensyntatt i fremtidige planprosesser.

Det har i forbindelse med oppstart av planarbeidet blitt utarbeidet et forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. I plan- og utviklingsutvalget, sak 038/23, ble det vedtatt å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

Arealdelen er juridisk bindende og vil være bestemmende for hvilke arealer som skal avsettes til bl.a. byggeformål, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse, landbruk, natur, friluftsområder og infrastruktur.
Planprogrammet beskriver formålet med revisjonen, føringer for arbeidet, temaer som blir behandlet, og hvordan prosessen blir organisert.

Vedtatt planprogram legger føringen for administrasjonens videre arbeid med arealplanen.

Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages.

Vedtaksdokumenter og planprogram finnes her