Aci 20BNVpDzQAAAAAElFTkSuQmCC

Møllna AS har engasjert Sima Rådgivning til å utarbeide en detaljreguleringsplan inklusiv konsekvensutredning for et ca. 10,1 da stort areal på Finneid i Fauske kommune. Formålet er å legge til rette for 40 nye boenheter fordelt på fem boligblokker, parkeringsarealer, friområde i sjø (flytebrygger) og uteopphold på land, herunder strandpromenade. Planområdet omfatter eiendommen med gbnr. 101 bnr. 5.

Hele eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen og er i dag delvis utbygd med nærings-/industribygg. Planforslaget vil avvike fra kommunedelplan for Fauske sentrum, der området er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. Reguleringsplaner som ikke tidligere er konsekvens utredet og som ikke er i samsvar med overordnet plan skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret den 11. desember 2020.

Plandokumenter

Planbeskrivelse med konsekvensutredning
Planbestemmelser
Plankart
Miljøgeologisk grunnundersøkelse
Miljøgeologisk undersøkelser av sjøbunnsediment
Støyutredning
Grunnundersøkelser
Situasjonsplan
Sol-skyggediagram
Vegmodell 1
Vegmodell 2
Situasjonsplan illustrasjoner
Revidert planprogram
Møtebok - offentlig ettersyn


Mulig merknader eller innsigelse til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 30. august 2021.