På vegne av Finneid Eiendom ANS har Sæbø Eiendomconsult AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Finneidgata 7.
Planområdet er på totalt 4266 m2 og omfatter eiendommene gnr. 101, bnr. 39, 40, 41, 63, 331, 430,
samt deler av eiendommene 101/2 og 101/4. Planområdet ligger på Finneid i Fauske kommune.
Området ligger om lag 3,3 km sørøst for Fauske sentrum. Nærmeste skole er Finneid skole (1. – 4.
klasse), ca. 1.4 km fra planområdet. Nærmeste barnehage er Lyngheia barnehage som er lokalisert ved
siden Finneid skole.
Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av inntil 7 nye boenheter, eksisterende boliger,
lekeareal, adkomst til naustområde, parkering og tilhørende infrastruktur. Veien ned fra Finneidgata til
Finneid sveis/Finneidkaiveien avsettes til gang- og sykkelvei.

Eiendommene som blir regulert til bolig blir i dag benyttet som boligeiendommer, men ikommuneplanens arealdel er området avsatt til næringsbebyggelse. Fauske kommune vurderer det som lite hensiktsmessig at den vestlige/nordlige delen av Finneidgata skal ha et næringsformål. Veien er tidvis smal. Det er etablert bebyggelse veldig nære veien, og dagens arealbruk består kun av boligbebyggelse. Det er uheldig å blande formålene bolig/næring og det vurderes at den vestlige delen av Finneidgata ikke er egnet for den trafikkmengden som vil oppstå ved en fremtidig etablering av næringsbebyggelse. I tillegg er Finneidgata 19 allerede regulert til boligbebyggelse. Totalt sett anses opprettholdelse av boligformålet som den beste løsningen for dette området.

Barn interesser og trafikkforhold
Planforslaget legger til rette for et nytt uteoppholdsareal innenfor planområdet. Det vurderes at dette er positivt både for fremtidige beboere i den planlagte bebyggelsen og for eksisterende boenheter i området. Den foreslåtte arealbruken sikrer at man får en begrenset trafikk i den indre delen av Finneidgata med tanke på at etablering av fremtidig næringsbebyggelse elimineres. Dette medfører at bruken av større kjøretøy minimaliserer.
Fartsgrensen i Finneidgata er 30 km/t. Ved en utbygging av Finneidgata 19, planid 2020006, vil det bli utført trafikksikkerhetstiltak som:

  • Etablering av fartshumper langs Finneidgata (sørlige avkjørsel mot E6) og fram mot avkjørsel til nytt boligområde.
  • Sti mellom Nerigardsveien og fortau/E6 skal gruses opp med veiduk i bunnen slik at underlaget blir jevnt.
  • Det skal gjøres en vurdering av Statens vegvesen om det er tilstrekkelig belysning i krysningspunktet over E6 (fotgjengerfelt) ved kryss til FV830 (Vatnbygdveien). Det skal også gjøres en vurdering om hastigheten kan settes ned til 50 km/t innenfor dette området. Hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig belysning i forbindelse med krysningspunktet, så skal det etableres et lyspunkt ved koblingen mellom
    Nerigardsveien og fortau E6 i samråd med Statens vegvesen.

Trafikkanalysen konkluderer med at det ikke er nødvendig med særskilte trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med gjennomføringen av planforslaget.
Fauske kommune vurderer at Finneidgata fra planområdet og østover til kryss E6 har en akseptabel veibredde og at det er godt tilrettelagt for myke trafikanter langs nordsiden av veien. I forbindelse med skolevei så anbefales det likevel å benytte strekningen Finneidgata-Nerigardsveien og sti opp til E6
fordi trafikkmengden her er lavere.

Grunnforhold
NGUs løsmassekart indikerer at området består av randmorene. Erfaringsmessig er det stabile grunnforhold i dette området. Litt lengre sør har det vært grusuttak ved Skysselvika.
Det settes likevel krav til vurdering av områdestabiliteten i rekkefølgebestemmelsene.

Støy
Ifølge støyvarselkart fra Statens vegvesen så ligger planområdet utenfor gul støysone. Det er ikke noen særskilt støyende aktiviteter fra næringsbebyggelsen i Finneidgata.

Oppsummering
Merknadsbehandling i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid framkommer i planbeskrivelsen. Kommunedirektøren har i saken grunngitt hvorfor det er gitt tillatelse til arealdisponering som er i strid med kommuneplanen og vil poengtere at detaljreguleringsplanen for Finneidgata 19 ble vedtatt den 19.07.23.

Plandokumenter

Mulige merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 01.07.24.