H 8ueJVe 0lit 4AAAAABJRU 5ErkJggg==
Promin AS fremmer på vegne av Ny Sulitjelma Gruver AS (NSG) forslag til detaljregulering for å kunne starte opp med forlengelse av eksisterende tunnel inn i fjellet ved Bursi-området. Denne tunnelen kalles «Rupsi stoll». Det overordnede målet med planen er å legge til rette for fremtidig gruvedrift på forekomster av kobber og zink i Sulitjelma området.

Planområdet er på 188,14 daa og ligger ca. 30 km øst for Fauske sentrum, nært knyttet til Langvatnet ved Sulitjelma. Arealene omfatter deler av gnr. 119, bnr. 1, tilhørende Statskog.

Planen vil spesifikt legge til rette for forlengelse av en undersøkelses- og tilkomsttunell under Bursi-området, Rupsi stollen, ved å etablere en steinfylling i Langvatnet ved Avilonveien og en oppgradert tilkomst til eksisterende Rupsi stoll. Dette er et essensielt steg på veien for videre kartlegging og modellering av forekomstene i Sulitjelma og vil kunne gå fra undersøkelsestunell til driftstunell når drift skal påbegynnes.

Planforslaget avsetter areal for deponering av rene masser i Langvannet i tilknytning til avkjørsel fra FV. 830 til Avilon. Avkjørselen er rettet ut i henhold krav i veinormalen og det er lagt inn siktlinjer med tilhørende hensynsone for frisikt. Det er samtidig tilrettelagt avkjørsel mot tunnelåpning med siktlinjer og tilhørende hensynsone for frisikt.

Det er i rekkefølgebestemmelsene satt krav til at grunnforhold/stabilitet i forhold til planlagt fylling i Langvatnet må vurderes/utredes.

Det skal før fylling gjøres en kartlegging av bunnforholdene og det skal vurderes og gjøres nødvendige tiltak som minimerer miljøpåvirkningene som følge av den planlagte deponeringen. Fyllingen av steinmasser skal følge prosedyre som beskrevet under punkt 4.3 i planbestemmelsen.

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang. Området er vist som hensynsone H310 i plankartet. Det legges i bestemmelsene krav til vurdering av området ved åpningen av tunnel der det eventuelt må gjøres tiltak for å hindre at steinsprang evt. snøskred medfører skade på tunnel inn til gruven eller stenger inngangen.

Plandokumenter

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS analyse
Planprogram
Kommentar til høringssvar
Vedtak offentlig ettersyn

Digitalt kart: https://kommunekart.com/?urlid=0257a3b9-2faa-4bc4-890b-1c949b0a348c


Mulige merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 8. august 2022.