Ved tidligere skole på Kosmo i Valnesfjord i Fauske kommune fremmes det et privat reguleringsforslag som er igangsatt av Arkitekt Even Aursand på vegne av tiltakshavere Anders Bringsli og Karoline Hansen. Planområdet er på 3716 m2 og består av hele eiendommen 62/45.

Planens hensikt er å tilrettelegge for næringsvirksomhet i en del av den tidligere skolen som i gjeldene plan er regulert til fritidsformål. Reguleringsendringen ønskes gjennomført slik at reguleringsformålet ikke er bundet opp til en konkret leietager. Det er derfor ønskelig å benytte kombinertformålet «privat tjenesteyting/næringsformål» for den nordlige delen av bygningen som ikke skal videreføres som fritidsbolig.

Det fremgår av planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet at det ikke vil bli stilt krav om konsekvensutredning (KU). Planforslaget inneholder et svært begrenset næringsareal og flere tema ble utredet i forbindelse med reguleringen av Kosmo boligområde. Fauske kommune har bedt om at tidligere konsekvensutredninger legges ved som kunnskapsgrunnlag i forhold til utredninger av temaer i planbeskrivelsen.

Fauske kommune har også stilt krav til at lekeområdet i gjeldende plan blir ivaretatt i forslaget til ny plan. Det er derfor ikke gjort noen endringer innenfor feltet Lek.

Hensynssone for den delen av planområdet som er flomutsatt er vist i plankartet som faresone H320. Det er her tatt utgangspunkt i en mulig 200 års flom med 2090 havnivå.

I området med flomfare kan det ikke bygges ny bebyggelse beregnet på varig opphold. Det tillates kun bygd garasjer, uthus, lekeapparater og lignende.

Betraktninger i forhold til vannmiljøet

Planforslaget legger til rette for omdisponering av deler av fritidsformålet i gjellende plan for Kosmo boligfelt. Det skal ikke gjøres nye tiltak i umiddelbar nærhet av elva. Her er det deler av den gamleskolebygningen som deles av og får et nytt formål uten at det gjøres noen ytre påvirkninger. Den planlagte bruken av området, der man tenker på lukkende systemer for hundeholdet, så forventes det lite avrenning som vil påvirke miljøet langs elvebredden.

Det forutsettes at overvann fra takareal, oppkjørsler og andre tette flater fordrøyes og behandles lokalt. Overvannshåndtering er beskrevet i temakart.

Tiltaket vurderes å ikke påvirke vannkvaliteten langs elva i vesentlig grad, slik at tiltaket ikke må vurderes opp mot vannforskriften §12. Tiltaket er videre vurdert til å ikke endre mulighetene for å nå miljømål om god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Det forutsettes at overvann fra eksisterende tette arealer også i framtiden blir håndtert og fordrøyet lokalt.

Vurdering rundt trafikksikkerhet

Adkomst til området er i gjeldende plan regulert i henhold til vegnormalen med de nødvendige siktlinjer og hensynssoner for frisikt. Byggegrense er satt til 20 meter fra midtlinje veg (Fv. 7470). Det er også regulert inn bussholdeplass/busslomme som vil bli bygget hvis boligområdet utvikles fullt ut. Den foreslåtte løsningen ble begrunnet med at det er en fartsgrense på 60km/t utenfor planområdet og god sikt (ca. 150 meter) i begge retninger. Mengden trafikk som genereres av den foreslåtte virksomheten er såpass liten at det ikke anses som nødvendig med noen ekstra trafikksikkerhetsmessige tiltak i forbindelse med endringen av planen.

Plandokumentene finnes her: https://innsyn.onacos.no/fauske/pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2023034721

Mulige merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 08.01.24.