Etter at det nylig ble oppgått grenser for eiendommen 103/351, samt etter en mindre grensejustering mot 103/350 tilhørende Fauske kommune, har det oppstått et behov for å justere reguleringsplanen for Torggata 18 i henhold til de fastsatte eiendomsgrensene.

Formålene i planen forblir uendret, og den planlagte bebyggelsen er den samme som i nåværende vedtatt plan. Det gjøres ingen endringer i forhold til byggehøyde. Plankartet, planbeskrivelsen og bestemmelsene er endret av Fauske kommune på vegne av forslagsstiller.

Areal avsatt til uteoppholdsareal endres fra 271 m2 til 275 m2. Boligarealet blir endret fra 1117.3 m2 til 1154.5 m2.

Det vurderes at endringene er innenfor hovedrammene i gjeldene reguleringsplan. Arealformålene i planen videreføres, og utnyttelsesgraden, samt arealformålet er i tråd med bestemmelsene for kommuneplanens arealdel. Saken behandles derfor forenklet. 

Plandokumenter
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Situasjonsplan
Støyrapport
Geoteknisk vurdering
Fasade Nordvest og Sørøst
Fasade Sørvest og Nordøst
Solstudie
Perspektiv 1
Perspektiv 2
Perspektiv 3

Digitalt kart: https://kommunekart.com/?urlid=83eceb3d-90df-435f-bd94-90ee124b6e47

Mulig merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 30. april 2024.