wcRb IAKprsXwAAAABJRU 5ErkJggg==

Asplan Viak AS har på vegne av Valnesfjord Eiendom AS utarbeidet endring av eksisterende detaljreguleringsplan for Løkåsåsen. Det er stort sett innenfor eiendommen gnr. 56 bnr. 23 det gjøres endringer i planen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av boligbebyggelse på nevnte eiendom. Utbygger har et ønske om å legge til rette for en fortetting av området slik at flere familier kan få mulighet til å bosette seg i området. Området ligger nært jernbanestasjonen i Valnesfjord noe som gjør arbeidspendling med tog til Bodø enkelt. Nærheten til Fauske sentrum gjør det også svært attraktivt å bosette seg i området.

Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord hvor det, i tråd med overordnede mål, tilbys varierte og attraktive botilbud som inkluderer god folkehelse, klimatilpasning, vekst i folketall, samt gode tjenester i direkte nærhet av boligområdet.

Planområdet er på 55,7 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 56, bnr. 3, 4, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 29, 38, 45, 46, 56, 57, 58, samt gnr./bnr. 125/1, 57/31, 54/1, 54/3 og 54/12.

Plandokumenter
Saksfremlegg
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS
Sol-skygge diagram
Merknader planoppstart
Rapport

Digitalt plankart: https://kommunekart.com/?urlid=c65688cf-631e-49a1-86a6-3216348d457f

Mulig merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 8. juli 2022.