På vegne av Brattåsvika og Skinnbrokvika hyttelag fremmer Fauske kommune forslag til endring av reguleringsplanen Fritidsbebyggelse i Brattåsvika med planid 2020012.

 

Oversikt over forslag til reguleringsendringer

Eksisterende etablert vei fram til Brattåsvika 21/25 får samme formål som øvrige veier innenfor planområdet, dvs. gang- og sykkelvei (SGS3).

Det er lagt til bestemmelser angående motorisert ferdsel innenfor formålene SGS1-SGS3 med følgende kriterier:

- Tillatelse gjelder kun for frakting av båt/tilhenger samt tyngre utstyr/varer langs SGS1-3

- Motorisert ferdsel er kun tillatt innenfor følgende tidsperiode, 15. april – 01. november, mellom klokka 07:00 og 23:00

Det er lagt til en tursti/grønnstruktur med følgende bestemmelser:
Det kan etableres sti /tråkk åpen for allmenn ferdsel innenfor formålet GF. Maksimal bredde på stien skal være 0.8 m. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Stien kan opparbeides med fast grusdekke.

Det vurderes at endringene er innenfor hovedrammene i gjeldene reguleringsplan og ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Saken blir derfor behandlet forenklet.

Plandokumenter

Vedtak offentlig ettersyn
Plankart
Planbestemmelser
Plankart i kommunekart.com


Mulige merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 5. juli 2024.