På vegne av BaneNOR fremmer Fauske kommune forslag til endring av følgende reguleringsplan: Detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde, planid. 2016001.

Forslag til endringer i plankart
BaneNOR’s begrunnelse for endring av plankart:

I forbindelse med at det ligger eksisterende kabler som er vanskelige å flytte på er det sett på linjeføringen for gang- og sykkelveg SGS3. Denne har blitt vurdert forskjøvet ca. 2 m som følge av økt radius (R=38) i forhold til det som er regulert. Dette medfører at GS-vegen krysser den regulerte formålsgrensen. GS-vegens regulerte bredde opprettholdes. I dette tilfellet er det jo ikke snakk om et større formålsavvik.

f 2SQhajt 92AAAAAElFTkSuQmCC

Figur 1. Planutsnitt fra gjeldene plan – detaljregulering for del av Fauske stasjonsområde med planid 2016001. Gang- og sykkelveien har en radius på 30 m.

FIvy 2Ls 6dUCT  81skAkAX 1kVIiMX 5EoqIRAC 4kGAEsThXQhEA 4JMcRwXm 5i GZu 7AYvP 4LAAAAABJRU 5ErkJggg==

Figur 2. Forslag til revidert gang- og sykkelvei. Radius er endret til 38 m. Dette gir noe større avstand mot SKV3. Formålene opprettholdes som tidligere.

 

De foreslåtte endringene i plankartet er i tråd med hovedrammene i gjeldene reguleringsplan. Det innføres ingen nye formål, kun justering av kurvatur for SGS3. Planbestemmelsene videreføres uten endringer. Saken blir derfor behandlet forenklet.

Plandokumenter
Plankart

Mulig merknader eller innsigelse til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 6. april 2021.