I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-14, med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 (motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a legges forslag til forskrift om Loppaløypa, ei avgreining fra Turistløypa over Eidevatnet og inn på Loppa, ut til offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

Konsekvensanalyse og kart med støysoner ligger her.

Mulig merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 15. Juli 2022.