På vegne av Statskog foreslår Fauske kommune justeringer av området SAA som i gjeldene plan for Sulitjelma opplevelsespark er avsatt til kombinert areal for parkering/skutergarasjer.

Endringen innebærer en arealreduksjon av SAA i sørlige del fra 9039 m2 til 7615 m2, samt endring av adkomst fra Dajaveien grunnet topografi. Restarealet får da grønt formål - skogbruk. Planlagt bebyggelse er lagt inn i plankartet for å vise hvordan utbyggingen av garasjerekkene er tenkt.

 

H 5ct 9KTAAAAAElFTkSuQmCC

Figur 1: Oversikt over området SAA i gjeldene reguleringsplan

 

 15vOkDzDGCXAAAAAElFTkSuQmCC

Figur 2: Redusert areal SAA med planlagt bebyggelse og ny adkomst.

 

 

Forslag til justering av bestemmelser

For å kunne realisere tenkt utbygging og bruk av garasjerekkene foreslås det følgende endringer av gjeldene planbestemmelser:

Under § 9 - Kombinert areal for parkering/skutergarasjer, SAA

Avsnitt slettes:
Garasjene skal kun benyttes til parkering av tilhenger og snøskuter.

Avsnitt: Det skal etableres garasjerekker med 4 - 12 enheter endres til Det skal etableres garasjerekker med minimum 4 enheter

Avsnitt: Overflate gulv på garasjene skal ikke ligge lavere enn kote 381,0 (NN1954) endres til Overflate gulv på garasjene skal ikke ligge lavere enn kote 381,0 (NN2000).

Avsnitt: Bygningene skal ha pulttak eller saltak. Takformen skal være ensartet for hele området endres til Bygningene skal ha pulttak eller saltak.

Avsnitt:

For konstruksjoner med saltak: 

-           Maksimal mønehøyde er 4 m.

endres til

For konstruksjoner med saltak:

-           Maksimal mønehøyde er 4,9 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Avsnitt:

For konstruksjoner med pulttak:

-           Maksimal gesimshøyde er 3,8 m

endres til

-           Maksimal gesimshøyde er 4,0 m over gjennomsnittlig planert terreng.
 

De foreslåtte endringene er i tråd med hovedrammene i gjeldene reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark. Formålene i planen er uendret. Det er gjort mindre endringer av gjeldene bestemmelser for området SAA. Saken behandles derfor forenklet.

 

Plankart med endring
Utsnitt fra plankart SAA
Bestemmelser

 

Mulig merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 24. juli 2020.