I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 gjøres det herved kjent at kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Fauske kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret har i sak 062/21 den 17. juni 2021 vedtatt at planforslaget legges ut til høring og og offentlig ettersyn.

Om samfunnsplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for Fauskesamfunnets utvikling.
Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene i kommunen, og gjelder for hele Fauske kommune. Formålet med en kommuneplan er å skape en omforent utviklingsretning som gir langsiktighet og forutsigbarhet. Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling.

Plandokumenter

Vedlegg

Innspill fra politiske partier

Andre innspill

Referat fra møter 

Resultater fra spørreundersøkelser

Kunnskapsgrunnlag og andre relevante dokumenter

Mulige merknader og innspill til planforslaget sendes på e-post til postmottak@fauske.kommune.no, eller til Fauske kommune v/ samfunnsavdelingen, Postboks 93, 8201 Fauske. Frist for å komme med merknader er 16. august 2021.

Dersom det er spørsmål omkring planprosessen, kan saksbehandler kontaktes per e-post liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no, eller via telefon 75 60 02 73.