Fauske kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok i sak 062/21 den 17. juni 2021 at planforslaget skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringen varte til og med 16. august 2021.

Om samfunnsplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for Fauskesamfunnets utvikling.
Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene i kommunen, og gjelder for hele Fauske kommune. Formålet med en kommuneplan er å skape en omforent utviklingsretning som gir langsiktighet og forutsigbarhet. Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling.

Plandokumenter

Vedlegg

Innspill fra politiske partier

Andre innspill

Referat fra møter 

Resultater fra spørreundersøkelser

Kunnskapsgrunnlag og andre relevante dokumenter

Dersom det er spørsmål omkring planprosessen, kan saksbehandler kontaktes per e-post liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no, eller via telefon 75 60 02 73.