Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for Fauskesamfunnets utvikling.


Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene i kommunen, og gjelder for hele Fauske kommune. Formålet med en kommuneplan er å skape en omforent utviklingsretning som gir langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk.

Hva inneholder en kommuneplan?

Hvordan skal vi utvikle kommunen?
Hvor skal vi ha grønne områder?
Hvordan planlegger vi for å oppnå god helse?
Hvordan samarbeider vi best med nabokommuner?
Hvordan skaper vi en god by?
Hvor skal sykkelstier og turløyper gå?
Hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge?

Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

Skjermbilde - kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i kommunen. Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling.

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 og § 11-2 som lyder: 

"Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen.  Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private."

 

Skjermbilde av arealplanen
Skjermbilde av arealplanen

Arealdelen

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. 

Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og kollektivtransport, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut. Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.

Hvor lenge varer en kommuneplan?

Kommuneplanen varer vanligvis tolv år, men behandles vanligvis på nytt (det vil si at den rulleres) etter kommunevalget hvert fjerde år. Kommunestyret tar beslutning hvert fjerde år om kommuneplanen skal endres eller ikke. 

Hvem lager kommuneplanen?

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Kommunedirektøren eder det administrative arbeidet, og de ulike tjenesteområdene deltar og bidrar til en omforent plan. I arbeidet med ny samfunnsplan er formannskapet satt som politisk styringsgruppe for samfunnsplanen. Kommunestyret legger føringene for arbeidet og vedtar planen.

Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan kan leses HER