Om integreringsavdelingen

Integreringsavdelingen består av Fauske voksenpedagogiske senter og flyktningkontoret. Rektor ved voksenopplæringen er også leder for flyktningkontoret, i tillegg er det egen flyktningkonsulent/fagleder for flyktningkontoret.

Voksne med behov for opplæring tar kontakt med rektor for å få informasjon om tilbudet.
Flyktninger med behov for øvrig bistand tar kontakt med fagleder og flyktningekonsulent.

Om flyktningetjenesten i Fauske kommune

Målsetting for tjenesten

 • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
 • Arbeide for integrering og likestilling.
 • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
  raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet

Flyktningtjenesten er organisert under enhet skole i Fauske kommune. I tjenesten finner du både programrådgivere og miljøarbeidere.

Hvem kan få tjenesten?

 • Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bosettes etter avtale med IMDI.

Hva tjenesten omfatter

 • Tildeling av bolig ved ankomst/boveiledning.
 • Praktisk bistand etter behov:
  - søke barnehageplass/plass i SFO.
  - søknad om fastlege.
  - søknader om økonomisk sosialhjelp.
 • Introduksjonsprogram/kvalifisering i samarbeid med Voksenopplæringen og NAV.
 • Hjelp til å nå riktig hjelpeinstans i-og utenfor kommunen.
 • Tilrettelegge for en god integrering i lokalsamfunnet ved å samarbeide aktivt med:
  - skoleverk.
  - frivillige lag og foreninger, og selv ha en aktiv miljøtjeneste som planlegger – og gjennomfører ulike aktiviteter.
 • Gi hjelp til å ivareta, når ønsket, flyktningers egen kultur og religiøs trosutøvelse.
 • Bistand i asylsaker, søknad om familiegjenforening og eventuell frivillig tilbakevending.
 • Administrere tolke-og oversetter tjenester.

Tjenestene får flyktninger ved å henvende seg til Flyktningtjenesten eller ved at kontorets medarbeidere oppsøker den enkelte i hjemmet.

Tjenestene er gratis.
Utgifter til oversettertjenester må dekkes selv av arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske statsborgere.

Andre tjenester
Bosatte flyktninger har på lik linje med andre innbyggere i kommunen tilgang til alle tjenester både det offentlige og private lag og foreninger yter overfor innbyggerne. Flyktningtjenesten er behjelpelig med henvisning til disse.

Som bosatt flyktning i Fauske kommune kan du forvente at alle ansatte møter deg med respekt og behandler deg høflig og verdig. Tjenestetilbudet utformes, så langt det er mulig, i nært samarbeid  med deg som bruker.

Samtidig forventer kommunen at du følger opp avtaler som gjøres og at du retter deg etter de vilkår som stilles for tjenesten du mottar. Samarbeidet fra kommunens side hviler på prinsippet om gjensidig respekt for hverandres oppgaver og behov.

Klagemulighet
Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagen sendes Flyktningekontoret som videre sender den til Fylkesmannen.

Klagefrist er innen 3 uker etter at et vedtak er fattet.

Om Fauske voksenpedagogiske senter

Vi tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonsloven har rett og/eller plikt til å gjennomføre 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap for å få opphold i landet. Vi tilbyr også undervisning til arbeidsinnvandrere. Undervisningen foregår hver dag mellom 08:30 og 14:05.

Fauske voksenpedagogiske senter er prøvested for muntlig og skriftlig norskprøve. Prøvene arrangeres vår, sommer, høst og vinter.
Det er også prøvested for samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Disse prøvene avholdes flere ganger pr år og etter behov. Ta kontakt med skolen for påmelding.

Spesialundervisning for voksne

Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til å få spesialundervisning.

Det er to forskjellige former for spesialundervisning for voksne i grunnskoleopplæringen. Den ene typen spesialundervisning kan du få dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg. Den andre typen spesialundervisning kan du få hvis du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Du kan lese mer om spesialundervisning for voksne her

Det finnes en brosjyre "spesialundervisning for voksne på 5 minutter" som kan være til hjelp.

Har du behov for ytterligere informasjon? Ta kontakt med kommunens PPT eller rektor for voksenopplæringen for veiledning.

Ansatte

Avdelingsleder/Rektor
Rita Hagerup

Lærere
Aileen Sogn
Espen Larsen
Asle Kristensen
Nanny Stemland
Lars Kristensen
Bengt Freibu

Fagleder Flyktningkontoret
Halvard Opli
Kontor: 75 60 44 53
Mobil: 90 26 17 38
Epost: halvard.opli@fauske.kommune.no

Programrådgivere
Beate Nygård Pedersen
Kontor: 75 60 44 56
Mobil: 90 02 20 86
Epost: beate.pedersen@fauske.kommune.no

Birgit Trondsen
Kontor: 75 60 44 58
Mobil: 46 93 89 09
Epost: birgit.trondsen@fauske.kommune.no

Miljøarbeidere

Odd Fredriksen
Kontor: 75 60 44 52
Mobil: 91 79 86 40
Epost: odd.fredriksen@fauske.kommune.no

Camilla Kalland Brunstad
Kontor: 75 60 44 59
Mobil: 90 16 84 37
Epost: camilla.brunstad@fauske.kommune.no

Helsetjenester for flyktninger

Formål med tjenesten
Drive helsevern med respekt for den enkeltes egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn, og styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg.

Tjenestens innhold

 • Skaffe oversikt over helsetilstand og behov for helsehjelp
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • Psykososialt arbeid. Barn og unge med minoritetsbakgrunn kan ha behov for å ta opp problemer som er knyttet til det å være etnisk og språklig minoritet, eksiltilværelsen og den kulturelle tilhørigheten.
 • Medisinsk faglig rådgivning vedrørende hygiene og smittevern
 • Følge opp ved spesielle posttraumatiske reaksjoner
 • Henvise til nødvendig undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Tuberkulosekontroll er pliktig for alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
 • Vaksinasjon (individuelt tilpasset den enkelte, ut fra veileder FHI)
 • Arbeide mot kvinnelig omskjæring
 • Arbeide for god integrering i lokalsamfunnet.

Tjenestens samarbeidsparter

Flyktningekontoret, Nav, Psykisk helsevern, Barnevernstjenesten, Fysioterapitjenesten, Jordmor, Legetjenesten, Tolketjenesten, Barnehager/Skoler/Voksenopplæringen og Spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon se helsetjenesten egen nettside.

 

Miljøarbeid

Miljøarbeiderne ved Flyktningkontoret yter praktisk hjelp og tilrettelegging i forbindelse med bosetting, samt oppfølging av de bosatte, spesielt den første tiden etter etablering i kommunen.

Miljøarbeiderne har kontor i Grendeveien 1, 8209 Fauske.

Miljøarbeidere

Odd Fredriksen 
Kontor: 75 60 44 52
Mobil: 91 79 86 40
E-post: odd.fredriksen@fauske.kommune.no

Camilla Kalland Brunstad
Kontor: 75 60 44 59
Mobil: 90 16 84 37
E-post: camilla.brunstad@fauske.kommune.no