Fauske kommune arbeider for tiden med ny kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal være kommunens øverste styringsdokument, og skal forme Fauske kommune som organisasjon og samfunn.

Det er fastsatt seks prioriteringsområder som den nye kommuneplanen skal ta for seg:

  1. God oppvekst og godt liv
  2. Klima- og miljøvennlig utvikling
  3. Omstillingsdyktig næringsliv
  4. Attraktive nyer og steder
  5. Mangfold og inkludering
  6. Deltakende innbyggere

I tillegg skal de vedtatte prioriterte folkehelseområdene gjenspeiles i planen:

  • Utjevning av sosial ulikhet i helse
  • Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv

Lag, foreninger og frivilligheten i Fauske kommune inviteres til møte for å diskutere mulig mål og strategier for framtidens Fauske. Hvordan skal vi utvikle Fauske i framtiden?

Møtet arrangeres digitalt over Teams, og vil bli tatt opptak av.

Fra Fauske kommune stiller følgende: 
- Ordfører Marlen Rendall Berg 
- Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Terje Valla 
- Enhetsleder for kultur, Ketil Hugaas
- Areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen
- Folkehelserådgiver Lena Holmström 
- Leder av Frivilligsentralen Gro-Anita Olsen (ordstyrer)

 

For å melde deg på, kan du sende en e-post til: liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no