Fauske kommune har utarbeidet kommunal planstrategi for perioden. Når kommunen lager ny kommuneplan må vi følge prosessreglene som Plan- og bygningsloven setter. Den bestemmer at når en skal lage kommuneplaner, skal det lages et planprogram. Et planprogram kan omtales som "en plan for planen". Den skal si noe om hvorfor planarbeidet starter, og hvordan det er tenkt skal utføres. Kommunal planstrategi og planprogram for ny samfunnsplan ble utarbeidet i ett og samme dokument. Dette har kommunen anledning å gjøre i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 og lovens kapittel 11.

Planstrategien beskriver planbehovet for kommunestyreperioden, og planprogrammet legger rammene for utarbeiding av ny samfunnsplan. Begge dokumentene ble fastsatt og vedtatt i kommunestyremøte 23. mai 2024. 

Alle kommuner skal ifølge plan- og bygningsloven ha en kommunal planstrategi. I strategien tas det en samlet vurdering av hvilke planer og utredninger som skal utarbeides i kommunestyreperioden. 

Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år, etter konstituering av nytt kommunestyre. Planstrategien skal vedtas i løpet av det første året av styringsperioden, jf. plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd.


Plan- og bygningsloven §10-1:
"Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden".

Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere kommunens planbehov i kommunestyreperioden. Hensikten er å gi det nye kommunestyret mulighet til å sette søkelys på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien beskriver hvilke planer det er behov for, i lys av hvilke planer og utfordringer kommunen og regionen har. Den kommunale planstrategien er ikke et formelt bindende vedtak men et hjelpemiddel, og kan derfor ikke påklages. 

Kommunal Planstrategi 2024-2027

Hovednett for sykkel Fauske – planbeskrivelse

Sakspapir