kavwUbLRRu 7NRa QAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Plandokumenter

Plankart
Planbestemmelser
Møtebok

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Eventuelle krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Fauske kommune.