Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 -12 har Fauske kommunestyre 24.02.2022, sak 010/22, egengodkjent detaljregulering for massedeponi ved Ågifjellet.

Alle plandokumenter kan leses her https://innsyn.onacos.no/fauske/pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021018323&

 

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Statsforvalteren i Nordland innen 3 – tre – uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no.

Eventuelle krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Fauske kommune.