På vegne av Sulitjelma fjellandsby og Sulitjelma snøscooterklubb har Fauske kommune kommet med forslag til justering av regulerte parkeringsareal og formålsendring for deler av området BST.

Det har blitt lagt inn et nytt punkt i planbestemmelsene for området BL (område for lager). De foreslåtte endringene vurderes å være i tråd med hovedrammene i den gjeldende reguleringsplanen for Sulitjelma opplevelsespark. Saken har derfor blitt behandlet forenklet.

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14.

Plandokumenter

Plankart
Bestemmelser
Vedtak

 

Godkjenningsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker fra annonsering. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til
Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no
Eventuelt krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Et eventuelt
krav framsettes skriftlig til Fauske kommune.