For mer informasjon og lenke til søknadsportal, se denne lenken: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx 

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • lag
 • foreninger
 • skoler
 • skolenes foreldreutvalg
 • enkeltpersoner
 • andre

Hvilke trafikksikkerhetstiltak gis midler?
Midlene kan nyttes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Om sykkelopplæring spesielt kan sykkeldyktig.no benyttes.Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc.
 
Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.
 
Forslag til gode tiltak:

 • Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke) – synlig syklist og konkurranser
 • Refleksopplæring - Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks. Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?
 • Valgfag Trafikk
 • Sikring av barn i bil - Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)
 • Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
 • Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund) 

NFTU oppfordrer alle som søker om å lage prosjekter som støtter opp under regionale og nasjonale målsetninger. Spesielt Regional transportplan Nordland og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (PDF, 4 MB).    

De relevante nasjonale tilstandsmålene er følgende:

 • Flere skal overholde fartsgrensen
 • Færre skal kjøre i ruspåvirket tilstand
 • Flere skal bruke belte, og bruke det riktig, i lette biler og tunge kjøretøy bruke bilbelte
 • Flere barn i alderen 1 – 3 år skal være sikret bakovervendt når de sitter i bil
 • Null drepte barn (0-14 år) i trafikken minst ett av årene i perioden 2018-2021
 • Mindre risiko å bli drept eller hardt skadd for bilførere i alderen 18-19 år
 • Mindre risiko å bli drept eller hardt skadd for bilførere og fotgjengere i aldersgruppen 75
 • Flere syklister skal bruke sykkelhjelm
 • Flere fotgjengerne skal bruke refleks
 • Mindre risiko for MC- og mopedførere å bli drept eller hardt skadd
 • Innen 1/1-2022 skal 125 kommuner være godkjent som Trafikksikker kommune

Vilkår
Prioriterte målgrupper for holdningsskapende midler er:

 • Barn
 • Skolebarn langs skoleveg
 • Ungdom/unge voksne
 • Trafikanter med annen trafikkforståelse og trafikkultur
 • Voksne rollemodeller
 • Yrkessjåfører
 • Gående/syklende langs mye trafikkerte veger
 • Eldre i nærmiljøet

Midlene kan ikke bruke til fysiske tiltak.    

Støttenivå
Inntil 100 prosent.    

Krav til søknad
Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag.