Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddet til trafikksikkerhetstiltak er å bidra til å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet, og i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Hvem som kan tildeles tilskudd og hva det kan tildeles tilskudd til?

Tilskuddsordningen retter seg mot trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager.

Tilskudd kan blant annet gis til:

 • kampanjer, materiell, kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid
 • fysiske tiltak på trafikkarealer eller tilstøtende områder.

Tilskudd skal ikke finansiere:

 • lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
 • prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Søknaden skal inneholde:

 • beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • opplysninger om forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører
 • opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet
 • opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket
 • tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant.

Les mer på regjeringens sider: Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak - regjeringen.no