I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, § 11-12 og § 11-13 gjøres det herved kjent at det er igangsatt arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart i møte av 8. september 2020, sak 079/20.

Hvert fjerde år skal alle kommuner utarbeide en kommunal planstrategi som skal beskrive planbehovet for kommunestyreperioden. Fauske kommune har i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 valgt å slå sammen kommunal planstrategi 2020-2023 med oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. I den forbindelse er det utarbeidet et planprogram, som beskriver prosessen framover mot ferdig samfunnsplan. Planprogrammet er en del av kommunal planstrategi, og starter på side. 23 i dokumentet. 

Planprogrammet legges herved ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. Mulige merknader og innspill til planprogrammet sendes på e-post til postmottak@fauske.kommune.no , eller til Fauske kommune v/Plan og utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske. Frist for å komme med merknader til planprogrammet er 24. oktober 2020.

Plandokumenter: 
- Vedtak av planoppstart i Plan- og utviklingsutvalget 8. september
- Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
- Vedlegg 1 - planbehov vist i tabellformat
- Vedlegg 2 - innspill fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Vedlegg 3 - innspill fra Eldrerådet
- Vedlegg 4 - innspill fra Norsk Friluftsliv
- Vedlegg 5 - innspill fra Salten Friluftsråd
- Vedlegg 6 - interne planer i organisasjonen
- Utgående brev av 20. august 2020 til politiske råd og utvalg