I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, § 1 1-12 og § 11- 13 gjøres det herved kjent at det er igangsatt arbeid med revideringen av kommunedelplanen «kulturminneplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma». Plan- og utviklingsutvalget vedtok planoppstart i møte av 8. september 2020, sak 089/20.

Denne revideringen har som mål å ferdigstille det påbegynte arbeidet med de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. Kommunedelplanen skal videreutvikles fra en tematisk, til en arealmessig plan som gir en forutsigbarhet for framtidig bevaring, restaurering og utbygging. Dette gjøres ved å utarbeide hensynssoner og planbestemmelser for utvalgte områder.
Gjennom planprosesser med kommunedelplaner skal det lages planprogram, som beskriver prosessen framover mot ferdig samfunnsplan.

Planprogrammet legges herved ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. Mulige merknader og innspill til planprogrammet sendes på e-post til postmottak@fauske.kommune.no , eller til Fauske kommune v/Plan og utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske. Frist for å komme med merknader til planprogrammet er 24. oktober 2020.

Plandokumenter:
- Vedtak i plan- og utviklingsutvalget av 8. september 2020
- Forslag til planprogram