Planområdet er på ca. 14,2 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr. 126 bnr. 1, gnr. 119 bnr. 1, 58, 100, 337, 368 og 593.
Avgrensning av planområdet er vist med sort linje på kartutsnittet nedenfor.

wdDvZeYAAAAABJRU 5ErkJggg==

Figur 1: Forslag til planavgrensning. Kilde: kommunekart.com. Bearbeidet av Norconsult.

 

Hensikten med planarbeidet
Gjeldende reguleringsplan for Charlottatippen boligområde (med planID 2019004) ble vedtatt juni 2019. Ifm. søknad om brukstillatelse for boligene, ble det søkt om dispensasjon fra § 5.3 i gjeldende planbestemmelser. Bestemmelsen setter krav om at det skal opparbeides fotgjengerfelt over fylkesvei fra boligområdet til nordsiden av fylkesveien. Dispensasjonen er innvilget i sak 194/20 med følgende vilkår:

  • Det må innen 01.12.2020 være utarbeidet en revidert reguleringsplan for Charlottatippen boligområde. Revidert plan må ivareta krav om sikkert kryssningspunkt for gående, med særlig vekt på å ivareta barn og unges interesser, i tråd med høringsuttalelser fra fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen innenfor sone o_SKV2 i nåværende plankart, slik at hensynet bak dagens bestemmelse i punkt 5.3 av planen ikke tilsidesettes. Bestemmelser om sikkert krysningspunkt skal sikre at dette utføres i tråd med gjeldende lov- og regelverk samt relevante håndbøker og veiledere utgitt av statens vegvesen.
  • Nevnte reviderte reguleringsplan som påkrevd utarbeidet i punkt over skal innen 01.12.2020 være vedtatt politisk av Fauske kommune.
  • Det må innen 01.12.2020 være prosjektert en helhetlig løsning for sikkert krysningspunkt i den nevnte sonen. Den prosjekterte løsningen må være godkjent av Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.
  • Det skal etableres tilstrekkelig belysning på hver side av fylkesvei 830 innen 01.09.2020 i tråd med planutvalgets vedtak av 16.06.2020.

Som følge av ovennevnt vedtak med vilkår, foreslås gjeldende reguleringsplan utvidet, til å omfatte arealer nord for fylkesveien. På denne måten får man vist enda mer konkret hvordan myke trafikanter blir ledet fra fylkesveien.
Det foreligger to alternativer. Det ene alternativet er å lede gående nordover/nordvestover frem til Charlotta, den kommunale veien. Alternativ to er å lede gående langs nordsiden av fylkesveien og videre nordøstover frem til Charlotta (kommunale vei). Sistnevnt alternativ er av ulike årsaker mer problematisk (topografi, konflikt med lysstolpe, noe trangt). Derfor vil en sannsynligvis gå for det første alternativet, men foreslått planavgrensning tar høyde for begge alternativene.
Øvrige deler av planområdet forblir uendret, det vil si gjeldende plandokumenter videreføres med suppleringer som følge av utvidelsen.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Planarbeidet vurderes ikke å falle inn under § 6, herunder vedlegg I, heller ikke under § 8, herunder vedlegg II.
Planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Gjeldende planstatus
Den utvidet delen av planområdet er for det meste uregulert, men søndre del er regulert til vei (lysgrå farge i figur nedenfor). Nordre del er for det meste avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (lakserosa farge) i gjeldende kommuneplan. Nordøstre hjørne er avsatt til landbruks, natur-, friluftsområde samt reindrift (grønn farge).

DwWhHC ZqlvOAAAAAElFTkSuQmCC

 

Planprosess og medvirkning
Berørte private og offentlige instanser, samt andre berørte interesser vil få dette brevet tilsendt og kan komme med innspill til varsel om oppstart av planarbeidet.
Når planforslaget legges ut på offentlig høring vil det også være anledning til å komme med uttalelse og merknader innen en gitt høringsfrist.
Oppstartvarselet og offentlig ettersynet blir både varslet ved brev og kunngjort på kommunens hjemmeside, samt i Saltenposten.

Merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø, epost: soia.rahasindrainy@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 02.10.2020.