Planområdet er på ca. 314,2 daa og er avgrenset av Holtanveien i sørøst, Krokdalsmyra mot vest og øvre del av Farvikbekken i nord. Adkomst til området vil være fra ny avkjørsel langs Krokdalsveien og allerede etablert adkomst via Holtanveien. I sørøst er plangrensa avgrenset mot Holtanveien med tilstrekkelig avstand for å gi muligheten til å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske sentrum.

Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr. 103, bnr. 1, 2, 3, 6, 44, 52, 146, 170, 174, 184, 185, 442, 456, 457, 498, 653, 696, 757, 996, 1085, 1296 og 1446. Samt deler av 120/1.

Planarbeidet for Farvikmyra har tidligere blitt varslet, men pga. utvidelse av planområdet og siden det er flere grunneiere blir berørt varsles det på nytt. Utvidelsen skyldes i hovedsak arealdisponering til gang- og sykkelvei langs Holtanveien. Den andre utvidelsen er i nordre del av Krokdalsmyra. Her er det ønskelig å bevare området slik det er og formålet settes derfor til LNFR. Det skal også vurderes om deler av området kan benyttes til restaurering av myr.

Planforslaget tar sikte på å bevare platåhøgmyra, gammel lågurtoseskog og flomskogmark. Øvre del av planområdet avsettes til grøntområde, LNFR samt areal til reindrift og blågrønn struktur. Dette er nærmere beskrevet i forslag til planprogram.