Sæbø Eiendomconsult AS varsler på vegne av tiltakshaver, Finneid Eiendom ANS, oppstart av planarbeid for Finneidgata 7 – Klippen.

w 8hxapykXNHOgAAAABJRU 5ErkJggg==

Formålet med planen er å endre arealformål fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse.
Deler av naustområdet planlegges omregulert til grøntareal. Tiltakshaver planlegger å utvikle flere boenheter innenfor planområdet, og opparbeide
uteoppholdsareal. Planområdet er 4080 m2. I planområdet inngår eiendommene gnr/bnr. 101/2, 39, 40, 41, 63 og 331. Deler av Finneidgata er også tatt med i planområdet.
Tiltaket vurderes til ikke å falle inn under bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning, jf. unntaksbestemmelser iht. veileder for konsekvensutredninger.
Dermed utløses det ikke krav til konsekvensutredning.

Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ

Innspill, merknader eller spørsmål til planarbeidet sendes til Sæbø Eiendomconsult AS v/ Vidar E. Solvang Sæbø, Nordvikveien 11, 8215 Valnesfjord.
Eller til: visa@s-eiendomconsult.no innen 03.04.2022.