Alle kommuner skal i følge plan- og bygningsloven ha en kommunal planstrategi. I strategien tas det en samlet vurdering av hvilke planer og utredninger som skal utarbeides i kommunestyreperioden. Planstrategien legger opp til revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og utarbeiding av planprogram for ny samfunnsplan ble derfor slått sammen med dette arbeidet. Begge dokumentene ble fastsatt og vedtatt i kommunestyremøte 11. desember 2020. Vedtakene kan ikke påklages.

- Vedtak i kommunestyret 2. desember 2020
- Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
- Vedlegg 1 - planbehov vist i tabellformat
- Vedlegg 2 - interne planer i organisasjonen 
- Vedlegg 3 - merknadsbehandling 

Dersom det er spørsmål angående planprosessen kan areal- og samfunnplanlegger Liss-Ane Simonsen kontaktes på e-post liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no eller per telefon 75 60 40 72.