Fauske kommune har arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel siden 2020. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring konkretiseres i kommuneplanens handlingsdel og andre plan- og styringsdokumenter. 

Den vedtatte samfunnsplanen kan leses her: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034

Kommunestyrets vedtak
Vedtaket i sin helhet og dens vedlegg kan leses her: Dokument 22/3311 - Politisk sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 (onacos.no)

KOM- 021/22 Vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 vedtas kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 som vedlagt i saken.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages. 

Alle sakens dokumenter og vedlegg kan leses her: Arkivsak 20/2494 - Kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune 2022 - 2034 (onacos.no)

Planprosess og medvirkning
Det har vært gjennomført en rekke medvirkningsprosesser for å nå flest mulig innbyggere og relevante aktører i arbeidet. Det er viktig med eierskap og forankring til det langsiktige rammeverket kommuneplanens samfunnsdel setter. For å skape eierskap til planen hos innbyggere, næringslivet, ansatte og politikere, har det vært gjennomført følgende medvirknings- og involveringsaktiviteter:

 • Administrative medvirkningsprosesser (orienteringer, møter og verksteder)
 • Innhenting av brukererfaringer fra kommunal erfaringskonsulent tilknyttet rus- og psykisk helse
 • Egen e-postadresse med mulighet for å sende innspill underveis i hele prosessen
 • Folkemøte
 • Telefonsamtaler med reinbeitedistriktene i kommunen, og henvendelser med ønske om innspill
 • Innhenting av framtidsdrømmer fra barnehagebarn
 • Innhenting av innspill fra elevene i Fauske-skolene
 • Innhenting av innspill fra ungdomsrådet 
 • Møte med brukerutvalgene for hjemmebasert og institusjonsbaserte tjenester
 • Møte med kommunalt foreldreutvalg
 • Møte med lag, foreninger og frivilligheten
 • Møte med nærmiljøutvalgene
 • Møter og orienteringer med kommunale råd (eldrerådet, ungdomsrådet og kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse) og politiske utvalg
 • Møter med næringslivet
 • Politiske verksteder
 • Spørreundersøkelse om aldersvennlig lokalsamfunn
 • Spørreundersøkelse om kommunens visjon
 • Høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag