Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 (motorferdselloven), § 4a, andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a har Fauske kommunestyre 13.10.2022, sak 066/22 egengodkjent forskrift for kommunal løype for snøskuter, Loppaløypa i Fauske kommune. 

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Statsforvalteren i Nordland innen 3 – tre – uker fra mottakelsen av dette brev. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Saksdokumentene kan leses her.