Plan- og utviklingsutvalg- 059/21, har i møte 25.05.2021 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, samt delegasjonsvedtak K-sak 058/09 det fremlagte forslag til endring av detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde, plan-id 2019005, som det nå foreligger.

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes plan- og utviklingsutvalget, postboks 93, 8201 Fauske, eller til postmottak@fauske.kommune.no.