Øvelse_nordland2019_1

Kommunens kriseledelse

Kriseledelsen i Fauske kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende sektorer.

Kontaktinformasjon:
Beredskapstelefon: 756 04080
E-post: beredskap@fauske.kommune.no

Navn

Funksjon

Tlf

E-post

Ellen Beate Lundberg

Kommunedirektør/ leder kriseledelse

915 99302  

ellen.beate.lundberg@fauske.kommune.no 

Tom Seljeås

Beredskapsansvarlig

911 11185

tom.seljeas@fauske.kommune.no

Gull Pedersen

Avd.leder Servicetorget

902 0952

gull.pedersen@fauske.kommune.no

Kariann Sørdahl

Kommunalsjef adm. fellestjenester

456 04038

kariann.sordahl@fauske.kommune.no 

Marlen R Berg

Ordfører

993 22633

marlen.berg@fauske.kommune.no

Terje Valla

Kommunalsjef oppvekst og kultur

900 64842

terje.valla@fauske.kommune.no

Trond Heimtun

Kommunalsjef eiendom, plan, samf.

970 74351

trond.heimtun@fauske.kommune.no

Monica Johansen

Loggfører

 

monica.johansen@fauske.kommune.no

Berit V Johnsen

Loggfører 

 

berit.johnsen@fauske.kommune.no

Torill Mørkhagen

Kommunalsjef helse og omsorg

975 91635

torill.morkhagen@fauske.kommune.no

Psykososialt kriseteam

Fauske kommune har et eget kriseteam for psykososial omsorg og støttetjenester ved større ulykker og kriser i vår kommune.
Teamet består av kommunens egne fagpersoner innenfor flere relevante fagområder, men også politi og kirke er representert.

Kontakt med psykososialt kriseteam formidles som regel gjennom politi eller lege.
For ikke akutte henvendelser, kan en kontakte kriseteamet gjennom:

Hilde Christin Sørensen Enhetsleder helse

mob. 93 20 41 62
hilde.sorensen@fauske.kommune.no 

Tom Seljeås Beredskapsleder

mob. 91 11 11 85
tom.seljeas@fauske.kommune.no 

Hvor finner du oss ved en krise?

Kriseledelsen i Fauske kommune vil under en krise være lokalisert i kommunestyresalen. Rommet ligger i Administrasjonsbyggets underetasje, og er utrustet for bruk under kriser.
I tilfeller hvor ordinært lokale ikke kan benyttes, vil kriseledelsen etableres ved Valnesfjord helse- og sosialsenter.

Kriseledelse vil normalt være skjermet for publikum, og med mindre det er gjort direkte avtaler med medlemmer av kriseledelsen, skal henvendelser gjøres via kommunens servicetorg.
I spesielle tilfeller vil kommunen opprette en egen krisetelefon. Informasjon om denne vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og gjennom andre kanaler.

Psykososialt kriseteam vil etablere seg der det ut fra en faglig vurdering finnes mest hensiktsmessig. Det vil gjerne være i geografisk nærheten til en hendelse/ ulykke.
Nærmere informasjon om hvor en kan kontakte kommunens kriseteam vil bli gitt via servicetorg eller ved direkte kontakt med leder/ medlemmer av kriseteamet.

Kommunalt beredskapsråd

27. september 2019 reetablerte Fauske kommune sitt beredskapsråd som har som formål å samle relevante lokale beredskapsressurser.

Det kommunale beredskapsrådet vil være en viktig arena for kommunen å ivareta sin samordningsrolle. Beredskapsrådet består av lokale aktører fra politisk og administrativ ledelse i kommunen, samt representanter fra private og offentlige samfunnssikkerhetsaktører. Dette kan være eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner, politi, Sivilforsvaret og Forsvaret. Naturlig oppgaver for rådet er arbeidet med helhetlig ROS, overordnet beredskapsplan og øvelser, og utveksle generell informasjon som kan styrke beredskapen i egen kommune.

Beredskapsrådet ledes av ordfører og vil møtes 2 ganger pr år, eller ved behov. Hvem som sitter i rådet vil trolig endre seg, men pr 1. januar 2020, er følgende representert:

Etat Representert ved Funksjon
Fauske kommune Marlen R. Berg Ordfører/ Leder av rådet
Fauske kommune Tom Seljeås Beredskapsansvarlig
Fauske kommune Helge Akerhaugen Kommunedirektør
Fauske kommune Hilde C. Sørensen Enhetsleder helse
Politi            
Salten brann       
Sivilforsvaret         
Fauske og Sørfold HV-område   HV14   
Røde kors avd. Fauske   
Sanitetsforeningen         
Salten kraftsamband KHMS-sjef       
Indre Salten energi AS        
Fauske1
Foto: Stig Grunvåg

Akutt forurensning

Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (Salten IUA) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Salten. IUA-samarbeidet er en landsdekkende beredskap som bygger på 32 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning. Ved hendelser med akutt forurensning er ansvaret delt inn i ulike faser avhengig av størrelse og kompleksitet.

Nivå 1 – skadevolder aksjonerer

Nivå 2 – kommunene aksjonerer

Nivå 3 - IUA / vertskommune aksjonerer

Nivå 4 - samordning av store aksjoner mot akutt forurensning som ledes av staten ved
kystverket.

I Fauske kommune er enhetsleder for planavdelingen forurensningsmyndighet, og vil i samarbeid med Salten IUA være ansvarlig ved en akutt forurensing i kommunen.

Enhetsleder planavdelingen:

Rune Reisænen
Tlf: 951 74666
rune.reisanen@fauske.kommune.no

Les mer om Salten IUA

Brann og redning

Fauske kommune har inngått samarbeid med de andre kommunene i Salten om en felles brann- og redningstjeneste.

Les mer om hvordan Salten brann IKS ivaretar kommunens beredkapsplikt innefor brann- og redning.

Skred og flom

Skred og rasfare er godt kartlagt i Fauske kommune.
Vi er forberedt på konsekvensene av klimaendringer gjennom kommunens Risiko- og sårbarhetsanalayse, og utbygging tillates ikke innenfor fareområder for flom, ras eller havnivåstigning. Bølgepåvirkning fra havet og kvikkleirefare er også nevnt i bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
Med de forventede klimaendringene vil risikobildet knyttet til ekstremvær og naturhendelser likevel endre seg. Vi kan med andre ord ikke lenger stole på våre tidligere erfaringer når vi for eksempel vurderer hvor vi kan bo trygt og må tenke anderledes enn vi er vant til.

NRK har laget en grafisk estimat av hvordan dagens klimautvikling vil slå ut i Fauske kommune fram mot 2100.
https://www.nrk.no/klima/kommune/1841

NVE legger ut mye nyttig stoff for innbyggere i områder som kan bli berørt av flom og skred, og vi oppfordrer innbyggerne til å lese mer om hvordan skredhendelser håndteres og varsles. https://www.facebook.com/norges.vassdrags.og.energidirektorat​  og https://www.nve.no/​ 

Les også mer om kommunes planarbeid innefor klima, miljø og forurensning