I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sjunkhatten Folkehøgskole, gnr/bnr. 66/10 m.fl. i Fauske Kommune. Planområdet er 18,1 daa stort og er i kommuneplanens arealdel satt av til offentlig byggeformål, med bestemmelse om etablering av folkehøgskole. Foreslått planområde ligger i Valnesfjord i Fauske kommune, like ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), 14 km fra Strømsnes.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av folkehøgskole ved Valnesfjord Helsesportsenter. Planinitiativet som er utarbeidet gir en innledende beskrivelse av en plansak som er i tråd med planlagt arealbruk i KPA. Planarbeidet er vurdert å ikke utløse krav til konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Tiltakshaver er FAUNA KF, mens Rambøll står for utarbeidelse av reguleringsarbeidet. Etater, naboer og berørte tilskrives, og kunngjøring av planoppstart annonseres i avisa 6.02.2021. Frist for å komme med innspill er 07.03.2021.

Planomriss

Referat oppstartsmøte

Planinitiativ

Innspill til planarbeidet kan sendes:
Rambøll v/ Mathias Wigum
Postboks 9420, Torgarden, 7493 Trondheim,

eller på e-post: mathias.wigum@ramboll.no innen 07.03.2021.

Spørsmål kan også rettes til Rambøll på e-post, eller telefon til 45 24 79 19