Arealene tilhører IRIS Salten IKS og er i kommunedelplan for Fauske sentrum avsatt til næringsbebyggelse.Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av en ny omlastingshall innenfor gnr. 103, bnr. 1630.

Fauske kommune vurderer at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift omkonsekvensutredning (jfr. PBL § 4-1 og 12-9) siden formålet er i tråd med retningslinjene i overordnet plan.

Planområdet er på 17,334 daa og fremgår av kartutsnittet: