Arealoverføring

Arealoverføring brukes ved overføring av større arealer mellom eiendommer. Arealene som skal overføres må grense til hverandre.

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer uten å gå veien om fradeling, overskjøting og sammenslåing. Sakstypen er likevel omtrent lik med vanlig fradeling siden søkerne må søke om tillatelse til arealoverføring, det må betales dokumentavgift og det er de samme kravene ved tinglysing som ved vanlig fradeling.

Søknaden om arealoverføring behandles både etter Plan- og bygningsloven og etter Jordloven. I tillegg vil kontroll av heftelser og pantefrafall inngå i forarbeidet. For spørsmål som gjelder behandling av søknaden om arealoverføring, ta kontakt med saksbehandler av fradelingssøknader.

Søknaddskjema og vedleggsliste
For å søke om arealoverføring må dere fylles ut dette skjemaet; Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Dere må varsle de andre naboene om at dere skal søke om arealoverføring. Skjema for nabovarsel finnes her: Skjema for nabovarsel

Følgende skal ligge som vedlegg til søknaden:
- Rekvisisjon av oppmålingsforretning
- Opplysninger gitt i nabovarsel
- Kvittering for nabovarsel = Underskrevet av naboer eller stempel fra postkontoret ved rekommandert sending. Dersom naboen krysser av for "varsel er mottatt", har naboen 14 dagers frist til å sende inn merknad. Eventuelle nabomerknader sendes søker. Søkers kommentarer til merknadene leveres inn sammen med søknad.
- Nabovarsel = Brukes hvis nabovarsel sendes rekommandert.
- Et kart hvor dere har tegnet inn arealene som ønskes overført.  

Etter behandling av søknaden

Etter at dere har fått tillatelse til arealoverføring, går saken videre til våre oppmålingsingeniører for gjennomføring av oppmålingsforretningen.

Hvis dere ikke har levert rekvisisjon av oppmålingsforretning sammen med søknaden, må dere levere det nå. Rekvisisjonen er bestillingen av at dere ønsker å få gjennomført oppmålingsforretningen, og bestilling av når tid dere ønsker å få gjennomført forretningen.

Varsel om oppmålingsforretning og gjennomføring av oppmålingsforretning gjøres som ved grensejustering.

Etter oppmålingsforretningen vil landmåler utforme erklæringer om arealoverføring​ som partene må underskrive. I erklæringen skal det framgå hvilken verdi arealene har. Denne verdien skal det betales dokumentavgift for når erklæringene tinglyses.

Regning med oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysningsgebyr blir sendt etter av oppmålingsforretningen er avholdt. Når regningen er betalt sørger en av våre oppmålingsingeniører for at arealoverføringen blir lagt inn i matrikkelen (det offesielle eiendomskartet). Deretter sender vi arealoverføringen til Kartverket for tinglysning.

Grensejustering

Grensejustering har en rekke begrensninger både når det gjelder størrelse på arealer som kan justeres og verdi av disse arealene.

Veiledning – bestilling av oppmålingsforretning for grensejustering

Kontakt gjerne en av våre oppmålingsingeniører før dere rekvirerer/bestiller grensejustering, slik at vi kan finne ut om grensejustering kan brukes for å endre grensen.

DETTE skjemaet benyttes for rekvirering/bestilling av oppmålingsforretning for grensejustering.Slik fyllles skjemaet ut for å rekvirere oppmålingsforretning for grensejustering:

- Fyll ut punkt 1.
- Kryss av i en boks under punkt 2.a. (Vanligvis er det boks "Bokstav a) Den som har grunnbokshjemmel som eier" dere skal krysse av i)
- Kryss av i boks 3.1 under Sakstype.
I punkt 4 ser dere hvilke vedlegg som skal sendes. For grensejustering skal dere legge ved:
--> kart i målestokk som viser både eksisterende grense og hvor dere ønsker grensa skal gå etterpå
--> naboliste
--> opplysninger om rettigheter som blir påvirket, for eksempel vis det er en vegrett som går over arealet som skal endres
- I punkt 5 skriver dere navn og adresse til den vi skal sende regningen til.
- I punkt 6 skal alle eierne av eiendommer som skal få endret grenser skrive under.
- I punkt 7 skal det være fulle opplysninger for alle eiere av eiendommer som skal få endret grenser.
- For både punkt 6 og punkt 7 kan det brukes eget ark hvis det er flere eiere enn det er plass til i skjemaet.

Oppmålingsforretningen

Det er oftest en av kommunens oppmålingsingeniører som er landmåler for oppmålingsforretningen. Avhengig av tid på året og hvor mange andre oppmålingssaker vi har, kan det ta noe tid fra rekvisisjonen er mottatt til oppmålingsforretningen kan gjennomføres.

Før selve oppmålingsforretningen skaffer landmåleren seg oversikt over tidligere utførte forretninger, eiendomskart og andre dokumenter som kan være aktuell i saken.Landmåleren tar vanligvis muntlig kontakt med partene for å finne en passelig tid for forretningsmøtet. Hvis man ikke får tak i alle parter sendes det et skriftlig varsel om oppmålingsforretningen. Skriftlig varsel sendes minst 14 dager før forretningsdato.

Partene er eierne til eiendommene som skal grensejusteres (og eventuelt naboer hvis det er nødvendig å få klarlagt nabogrensene). Hovedformålet med forretningsmøtet er å få klarlagt eksisterende grense(r) og merket ny(e) grense(r) mellom eiendommene i formelle former. Partene skal kvittere for frammøte i protokollen.

Part som ikke kan møte selv kan gi en annen person fullmakt til å møte og representere seg ved oppmålingsforretningen. Den som møter på vegne av en part må ha med seg skriftlig fullmakt fra parten. Fullmakten leveres landmåler ved oppmøte.

Ved manglende oppmøte/fullmakt vurderer landmåler om forretningen skal gjennomføres eller utsettes. Ved grensejustering må alle parter fra alle eiendommer som skal ha justert grensene sine møte opp. (Representant med fullmakt kan møte istedenfor eier.)

I noen tilfeller er grensene mot naboeiendommer klarlagt ved tidligere oppmålingsforretning. Ved varsling vil eiere av slike naboeiendommer bli gjort oppmerksom på dette og de kan da selv vurdere om det er nødvendig å møte på forretningen.

Under oppmålingsforretningen påviser partene sine eksisterende grenser og landmåler påviser nye grenser i samsvar med rekvisisjonen. Eksisterende grenser som er dårlig merket, og nye grenser, blir merket og målt inn.

Gamle og nye/justerte grenser beskrives i protokollen. Landmåler beregner hvor stort areal som er grensejustert. Partene skriver også under på Avtale om grensejustering.

Eventuelle rettigheter som berører det justerte arealet beskrives også i protokollen.

Regning med oppmålingsgebyr blir sendt etter at oppmålingsforretningen er avholdt. Regningen sendes til den som er oppgitt i punkt 5 i rekvisisjonen.

Når regningen er betalt sørger en av våre oppmålingsingeniører for at grensejusteringen blir lagt inn i matrikkelen (det offisielle eiendomskartet). Deretter sendes matrikkelbrev, som viser de nye grensene for eiendommene, til rekvirenter og berørte naboer.

Grensejusteringen skal ikke tinglyses (tidligere skulle grensejusteringer tinglyses, men fra 1. januar 2010 ble det vedtatt en ny lov som gjorde at grensejusteringer ikke lenger kan tinglyses i grunnboka).