Søknad

Det er den som har tinglyst eierskap/hjemmel til den eksisterende eiendommen som kan søke om opprettelse av ny grunneiendom eller ny festegrunn. Ved arealoverføring må tinglyste eiere for begge/alle eiendommer som skal avgi eller få areal søke.

Søknad om opprettelse av ny grunneiendom, ny festegrunn eller arealoverføring gjøres ved å fylle ut skjemaet "Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett". Veiledning for utfylling av skjemaet finnes HER.

Rekvisisjonsskjema og veiledning for utfylling finnes HER.

Søknaden med vedlegg sendes til Fauske kommune, Plan og utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller leveres i kommunens servicetorg.

Behandling av søknad

Søknaden behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven. Hvis eiendommen er en landbrukseiendom skal søknaden også behandles etter jordloven. I noen tilfeller må søknaden til høring hos andre myndigheter (utenfor kommunen), og i noen tilfeller må søknaden også til politisk behandling.

Vedtak i saken sendes søker/rekvirent. Kopi av vedtaket sendes kjøper/ny eier, hvis denne er oppgitt i søknaden. Det sendes regning til søker med gebyr for behandling av søknaden.Hvis vedtaket er positivt, det vil si at du har fått tillatelse til det du har søkt om, sendes saken videre til oppmålingsavdelingen. 

Forberedelser til oppmålingsforretning

Oppmålingsavdelingen starter med forberedelser til oppmålingsforretningen så snart en søknad har fått positivt vedtak og det foreligger en rekvisisjon/bestilling av oppmålingsforretning. Hvis ikke rekvisisjon ble sendt inn som vedlegg til søknaden, må rekvisisjonen sendes inn til kommunen etter at positivt vedtak er fattet. Rekvisisjonsskjema og veiledning for utfylling finner du HER. 

Det må påregnes noe tid fra positivt vedtak er fattet til oppmålingsforretningen tidligst kan utføres. Dette skyldes blant annet at det er 3 ukers klagefrist på vedtaket og at landmåler må gjøre en del forberedelser før det kan sendes ut varsel om når tid oppmålingsforretningen skal foregå.

I følge loven skal oppmålingsforretningen gjennomføres innen 16 uker etter positivt vedtak hvis rekvisisjonen fulgte med søknaden. Hvis rekvisisjonen sendes inn i etterkant, regnes det 16 uker etter dato for mottatt rekvisisjon. Fauske kommune har vedtatt en lokal forskrift som gjør at disse 16 ukene ikke løper i vinterhalvåret.

Oppmålingsavdelingen gjennomfører oppmålingsforretningen så snart det lar seg gjøre og i praksis vil de fleste oppmålingsforretningene være gjennomført i god tid før fristen på 16 uker er løpt ut.  

Varsel om oppmålingsforretning

Landmåler skaffer seg oversikt over tidligere utførte forretninger, eiendomskart og andre dokumenter som kan være aktuell i saken. Så sendes det ut skriftlig varsel om når tid oppmålingsforretningen skal foregå. Det skriftlige varselet sendes ut minimum 14 dager før dagen oppmålingsforretningen skal foregå.

I noen tilfeller tar landmåler muntlig kontakt med partene på forhånd for å finne en dato for oppmålingsforretningen som passer for alle. Da kan det avtales en kortere varslingsfrist. Hvis landmåler ikke får tak i alle parter, må det sendes ut skriftlig varsel minimum 14 dager før forretningsdatoen.

Varsel om oppmålingsforretning sendes til søker/rekvirent, naboer til den nye grunneiendom som skal opprettes og kjøper/ny eier (hvis denne er oppgitt i søknaden).

Oppmålingsforretningen

Hovedformålet med oppmålingsforretningen er å få klarlagt eventuelle eksisterende grenser  og å merke grenser som den nye eiendommen i formelle former.

Partene skal kvittere for fremmøte i protokollen. Part som ikke kan møte selv kan gi en annen person fullmakt til å møte og representere seg ved oppmålingsforretningen. Den som møter på vegne av en part må ha med seg skriftlig fullmakt fra parten. Fullmakten leveres landmåler ved frammøte. Partene påviser sine eksisterende grenser. Landmåler påviser nye grenser i samsvar med vedtaket. Nye grenser og eksisterende grenser som er dårlig merket, blir merket og målt inn.

Landmåler skriver en protokoll over hva som har blitt gjort under oppmålingsforretningen. Spesielle partpåstander og rettigheter skrives også i protokollen. Når oppmålingsforretningen er ferdig skriver partene under i protokollen på at de har godkjent det som har blitt gjort i forretningen. Regning sendes ut til den som er oppgitt som fakturamottaker (i punkt 6 i rekvisisjonsskjemaet). Regninga består av gebyr for oppmålingsforretningen og gebyr for tinglysing av den nye eiendommen.

Hvis det skal tinglyses rettighet for eksempel en vegrett for den nye eiendommen vil det bli et ekstra tinglysingsgebyr for denne rettigheten på regninga.

Tinglysning av ny eiendom og matrikkelbrev

Kommunen tildeler den nye eiendommen et eget gård- og bruksnummer og tegner de oppmålte grensene inn i eiendomskartet/matrikkelen.

Når regninga med oppmålings- og tinglysingsgebyr er betalt sender kommunen melding til Kartverket om at den nye eiendommen skal tinglyses/opprettes i grunnboka. Når den nye eiendommen er tinglyst lages det et matrikkelbrev som sendes til søker/rekvirent. Berørte naboer får kopi av matrikkelbrevet eller et kart som viser grensene som ble målt inn.

Den nye eiendommen er nå tinglyst og vil vises i eiendomskartet.

Salg/overføring av eiendom

Etter at den nye eiendommen er tinglyst er det det eier av den opprinnelige eiendommen (grunneieren) som er tinglyst eier av den nye eiendommen. Den nye eiendommen kan selges, gis bort, leies bort (feste), eller beholdes av grunneieren.

Alle lån og rettigheter som var tinglyst på den opprinnelige eiendommen blir automatisk med til den nye eiendommen. Den er grunneieren som selv må ordne med pantefrafall, sletting av lån og/eller rettigheter fra den nye eiendommen før eventuell ny eier overtar eierskapet.

Hvis/når den nye eiendommen skal selges/gis bort må grunneier fylle ut skjøte i to eksemplarer og sendes dem til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Hvis eiendommen skal leies bort må festekontrakt skrives og tinglyses.

Spørsmål rundt salg/overdraging av eiendom kan rettes til Kartverket Tinglysing på telefon 32 11 80 00, til eiendomsmegler eller til advokat. Skjøteskjema og informasjon kan også finnes på internettsiden www.kartverket.no/eiendom/overfore-eiendom

Hvis den nye eiendommen er ubebygd eller større enn 2 mål må ny eier fylle ut et skjema kalt "egenerklæring om konsesjonsfrihet". Skjemaet sendes Fauske kommune for registrering i matrikkelen. (Hvis den nye eiendommen er en landbrukseiendom med bo- og driveplikt bør ny eier kontakte Fauske kommune for å få avklart om egenerklæring skal brukes eller om ny eier må søke om konsesjon.)

Egenerklæringsskjemaet (eller positivt konsesjonsvedtak) må være registrert i matrikkelen før skjøtene kan sendes til tinglysing.