Helligberget Utbygging AS (eid av Nobl) har overtatt som forslagsstiller og har engasjert Norconsult AS til å fullføre planarbeidet. Fauske kommune har videre tatt over som planmyndighet etter Bodø kommune. Dette siden Fauske kommune ikke lenger har eierinteresser i området utover et lite areal som Formannskapet har bestemt at forslagsstiller kan få kjøpe til takst.
Planområdet varsles nå utvidet slik det fremgår av kartutsnittet nedenfor. Sort avgrensning indikerer tidligere varslet planområdet, mens rosaskravert avgrensning/område viser området som ønskes medtatt i planområdet og som dette varslet gjelder for.

 3nhAAc 5devwAAAABJRU 5ErkJggg==

Hensikten er å omregulere dette området til bolig og offentlig friområde. Området er i dag avsatt til idrettsanlegg, men benyttes ikke til dette formålet.  Saken om kjøp av tilleggstomt til boligformål (stripe på cirka 8 mot nordøst) har vært behandlet i Formannskapet den 30 mars. I møtet ble det enstemmig vedtatt at Helligberget Utbygging AS kan få kjøpe dette tilleggsarealet til takst.

Planen er tidligere vurdert å falle inn under forskrift om konsekvensutredning uten krav til planprogram. Utvidelsen av planområdet endrer ikke på denne vurderingen, og det vurderes heller ikke behov for at andre tema bør utredes utover det som er redegjort for tidligere (grunnforhold - miljøtilstand og stabilitet).  Tilleggsområdet skal i hovedsak omregulers til dagens bruk (friområde/rekreasjonsområde) siden det ikke benyttes til idrettsformål slik det er regulert som i dag.

Det presiseres at det i denne omgang kun ønskes innspill knyttet til utvidelsen av planområdet.

Neste mulighet for å komme med innspill vil være når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det offentlige ettersynet vil bli varslet ved brev og ved kunngjøring på hjemmesiden til Fauske kommune.

Frist for å komme med innspill er satt til 31.05.23. Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø

Vedlegg

Oversikt over planavgrensning
Opprinnelig planvarsel
Planinitiativ
Avisannonse
Opprinnelig oversiktskart og planavgrensning
Notat angående konsekvensutredning tilknyttet detaljregulering
Referat fra oppstartsmøte