1. november er mottaket ved Brygga hotell klart for å ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Etter hvert åpner også mottaket i Røvika. Fra før er det kommet rundt 150 til Sulitjelma. Da sistnevnte gruppe kom, skjedde dette på svært kort tid. Dermed var situasjonen nokså uoversiktlig de første dagene. Men det har vært jobbet mye de siste ukene for å få kontroll. En av de som har vært mye i Sulitjelma i det siste, er kommunelege Salwan Al-Ani. Han snakker arabisk, som er språket til mange av de som er ankommet. Dermed har det vært unngått språkproblemer i startfasen. Fra UDI er det sagt at de ser på måten ting er løst i Sulitjelma, som forbilledlig. Og ønsket å ta med seg dette med seg til andre kommuner. Også jobben som er gjort rundt den tverretatlige gruppa, er blitt lagt merke til.

Til mottaket ved Brygga hotell kommer ungdommer fra Afghanistan, Eritrea og Syria. De fleste er fra Afghanistan og alle er i aldre 15-18 år.

Mens Fauske kommune stiller med tjenester rundt helse og opplæring, er det mottakene som har det daglige ansvaret for de forskjellige gruppene. Den tverrfaglige gruppa som er satt sammen, har blant annet som oppgave å avdekke ressursbehov og se på økonomiske konsekvenser.

Lensmann Robin Johnsen er glad for å bli invitert inn i gruppa gruppa:

- For oss handler det om å skape trygghet, ro og orden for alle – for alle. I denne gruppa får vi opprettet kontakter.

Fauske mottakssenter for enslige mindreårige (Fauske EM-mottak) har ansatt 15 personer og er klar. Driftsoperatør er JBS Eiendom Nor. I Røvika er det Nord-Norsk mottakssenter som er driftsoperatør. Begge disse er ordinære mottak. Sulitjelma hoteller per i dag et akuttmottak, men fra 15. desember er også de et ordinært mottak.

Om ungdommene skal inn i skole på Fauske, avhenger av hvor lenge de blir værende. Det vurderes å opprette egne klasser i en startfase.

Hilde Sørensen er enhetsleder for helse i kommunen, og leder av den tverrfaglige gruppa.

- Kommunen håper at alle tar godt imot flyktningene som kommer. Vi vil også sende en takk til alle som har bidratt i sammenheng med de mange flyktninger som allerede er kommet.