2023 var et år med en del aktivitet i Fauske med tanke på skogbruk.  I skogene i Fauske kommune, var det registrert avvirkning av henholdsvis 2540 m3 gran, 490 m3 lauv og 0 m3 furu. I disse tallene regnes ikke vedhogst til eget bruk og evt. småsalg, slik at den faktiske avvirkningen er påregnelig høyere enn hva fremgår her. 

Annen aktivitet i form av skjøtselstiltak i skog er også gjennomført. Dette består av nyplanting av gran etter hogst, og i 2023 ble det registrert plantet 7000 granplanter. Ungskogpleie, tynning og markberedning ble ikke registrert i kommunen i 2023.

Det tas sikte på å avholde arrangementer i 2024, fortrinnsvis sikkerhetskurs for bruk av motorsag og fagdag i forbindelse med skogskjøtsel. 

I tillegg ble det gjennom prosjektet “Skogrydding langs offentlig veg og jernbane i Salten” også blitt ryddet en del skog langs veg i Fauske kommune. Det er utarbeidet en sluttrapport for dette prosjektet. 

Skogen i Fauske har bidratt til stor verdiskaping de siste par årene. Fauske kommune har i denne sammenhengen sammenfattet historisk statistikk over hogstaktivitet med bruttoverdi av trevirket i kommunen.