Søknad om barnepass i barnehage (30.03.2020)

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

I tillegg gjør Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Om søknaden:

 • Behov for barnepass skal søkes skriftlig til den barnehagen der barnet har plass
 • Myndighet til å vurdere søknad om barnepass lagt til barnehagestyrer
 • Søker skal få svar på sin søknad skriftlig
 • Det er ikke klagerett på vedtak om avslag på tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
 • For avslag på tilbud til et barn som foreldre/barnevernet mener har et særlig omsorgsbehov, vil det være en klagerett.

Se for øvrig søknadsskjemaets bakside for mer informasjon

Søknadsskjema

Referanser:

Eksamen for 10.trinn er avlyst (oppdatert 26.03.2020)

Til elever på 10. trinn og foresatte

EKSAMEN  2020 ER AVLYST

I går kom det melding fra regjeringen om at eksamen for grunnskolen 2020 er avlyst.
Avlysningen gjelder både skriftlig eksamen og muntlig eksamen.

Bakgrunnen for avlysningen er koronaepidemien som også Norge er rammet av. Regjeringen begrunner blant annet avlysningen med at:

 • "Fylkeskommuner, kommuner og skolene er ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel.

 • Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler. Dette er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

 • Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen."

Regjeringen ønsker at skolene skal prioritere god undervisning og standpunktvurdering i perioden fram til skoleslutt i stedet for å bruke tid og ressurser på planlegging av eksamen.

Skolene vil på denne måten få bedre tid til å vurdere elevenes standpunktkarakterer. I Fauske kommune vil standpunktkarakterene bli satt 12. juni.

Elevene vil få vitnemål som vanlig, men uten eksamenskarakter. På vitnemålet vil det bli beskrevet at eksamenskarakter mangler og årsaken til dette.

Avlysning av vårens eksamen skal ikke ha betydning for opptak til videregående skole. Elevene vil imidlertid ikke få anledning til å heve sitt karaktersnitt ved å levere gode eksamensresultater.

Vi ønsker elever og forestatte lykke til med innspurten av grunnskolen.   

Fauske 26.mars 2020.

Inger- Lise Bush Hansen                   Erik Alvestad

Enhetsleder skole                              Skolefaglig rådgiver

 

Foreldres rett til omsorgspenger (oppdatert 23.03.2020)

Det vises til pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet   Nr: 06/20

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Men situasjonen rundt Korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene (syke-barn-dager) kan fort bli brukt opp. Derfor dobles antall omsorgsdager for alle foreldre. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020.

Mulig å overføre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre.

Logo med figur og tekst KRAFT i Fauskeskolen

Informasjon til foresatte i Fauske-skolen (oppdatert 23.03.2020)

Dere gjør nå en formidabel jobb med å følge opp egne barn i skolearbeid, på samme tid som mange av dere ivaretar eget arbeid i form av hjemmekontor.

Vi vil benytte anledningen til å skryte av dere, lærerne våre har så langt meldt tilbake om god innsats i hjemmet. Husk at dere kan ta kontakt med lærerne og/eller rektor dersom det er tilbakemeldinger dere ønsker å gi til skolen.

Lek, samvær og fellesaktiviteter

Helsenorge anbefaler å ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter. Hensikten er å holde avstand for å hindre smitte. Skal barna treffe andre barn for lek, kan de ha én til to faste venner og holde seg til dem gjennom denne perioden med koronautbrudd. Det gjelder også for ungdom.  

Og husk på at møtene bør skje utendørs. Unngå lekeplasser med mange barn. Anbefalingen om minst én meters avstand gjelder også her. Vask hender ofte, både før, under og etter lek.

Noen barn står i fare for å bli uten lekekamerater i denne perioden. Foreldre kan hjelpe til med å passe på at barna holder kontakt med hverandre på andre måter, gjennom telefon, skype og lignende.

 

For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Vennlig hilsen

Enhet skole

Fauske kommune

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (oppdatert 19.03.2020)

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av barnehage og skole fra og med 13. mars til og med 13.april. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi ber om at alle betaler som normalt (for mars måned). De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

Brev til foresatte i barnehagene i Fauske kommune (oppdatert 19.03.2020)

Informasjon til foresatte i barnehagene på Fauske

Her kommer det litt informasjon fra barnehagene i Fauske kommune. Vi har aldri vært i en slik situasjon før. Det er en ny erfaring for alle, og det er en krevende situasjon for foresatte, barn, barnehagene og kommunen. I første omgang er barnehagene stengt til og med 13.april 2020. Dette kan bli forlenget.

Barnepass når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor begrenses tilbudet så mye som mulig.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

De som trenger barnepass må kontakte styrer i sin barnehage. Ved levering skal det fylles ut et skjema som bekrefter forholdene over.

 

Tilbud for barn som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet. 

Foreldrebetaling

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av skoler og barnehager fra og med 13. mars til og med 13.april. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi oppfordrer foreldre til å betale denne regningen. De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

De som får tilbud om barnepass betaler ikke oppholdsbetaling.

Tiltak i barnehagene

Vi er svært opptatt av at barnehagene skal være så trygge som mulig og ikke bidra til å spre smitte. Våre ansatte er ekstra påpasselige med god håndvask og hostehygiene. Renholdet i barnehagene er forsterket med fokus på berøringsflater mm. I tillegg har vi lav terskel for at de ansatte holder seg hjemme hvis de har symptomer som kan tilsi at de er smittet.

Nå som det er lite barn i barnehagene vil ansatte som ikke passer barn bruke tiden på generell rydding og vasking, samt forberedelser av pedagogiske opplegg når barna kommer tilbake til barnehagene og faglig oppdatering. Vi savner å ha alle de flotte barna deres rundt oss, men bruker tiden fornuftig til tider som skal komme.

Barn og korona

Det er mange som lurer på om barn kan møtes for å være sammen. Vi forholder oss til enhver tid til Helsedirektoratet sine råd til foreldre om aktiviter sammen barn finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Informasjon og nyheter

Det siste oppdaterte informasjonen finner dere på hjemmesiden til Fauske kommune og på Folkehelseinstituttet sine sider. Det ligger også nyttig informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil komme ut med ytterligere informasjon etter hvert som det skjer vesentlige endringer.

Barnehagene er kritiske for at samfunnet skal kunne fungere. Vi jobber hver dag for at foreldre og barn skal ha det godt og trygt tilbud.

Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon som er ny for oss alle. Vi trenger derfor god dialog med alle foresatte slik at vi finner gode løsninger sammen.

Har du spørsmål kan du kontakte styrer i din barnehage eller Enhetsleder for barn og familie, Tom Erik Holteng på telefon: 977 36 144 eller e-post tom.erik.holteng@fauske.kommune.no

Informasjon vedrørende stenging av skoler og barnehager i Fauske kommune (oppdatert 24.03.2020)

Virketid

Barnehager, skoler, kulturskole og voksenopplæring er stengt med virkning fra torsdag 12. mars kl 1800 til og med 13.april  2020.Tiltakene kan bli forlenget.

Omfang

Alle barn/elever i kommunal og privat barnehage, kulturskole, voksenopplæring og grunnskole skal holdes hjemme.

Unntak

Barn/elever av samfunnsmessig kritisk personell skal tilbys et omsorgstilbud. Skoleskyss vil gå som normalt.
Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler vil sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.
For informasjon om samfunnskritiske funksjoner henvises det til utarbeidet liste fra regjeringen

For spørsmål ta kontakt med:

Enhetsleder skole: Inger-Lise Hansen M: 90 72 61 21

Enhetsleder barn og familie: Tom Erik Holteng M: 977 36 144