Informasjon om skolestart august 2020

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Nivådeling av smitteverntiltak i skole og barnehage (28.05.2020)

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra 2. juni er det nivå gul som gjelder i skole og barnehage. 

Trafikklysmodell
Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.
På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Ytterligere informasjon kan leses her

skolene åpner igjen i løpet av uke 20 (08.05.2020)

I løpet av uke 20 vil skolene i Fauske gradvis åpnes for alle elever. Selv nå som skolene har åpnet igjen, vil det være begrensninger av smittehensyn som påvirker hvordan driften kan organiseres. Begrensningene kan for eksempel dreie seg om redusert kontakthyppighet, avstand, gruppestørrelse mv. Dette innebærer en risiko for at barn, unge og voksne ikke får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven. 

Grunnskoleopplæringen er nå midlertidig regulert av flere regelsett. Reglene omhandler både smittevernhensyn og klargjøringer rundt opplæringstilbudet for elevene.  

Det er vedtatt forskrifter om smitteverntiltak ved koronautbruddet med krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av skolene. De tiltakene som gjelder er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • Skolen gjennomfører hygienetiltak
 • Skolen gjennomfører kontaktreduserende tiltak

Rektor kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Dersom rektor i samråd med skoleeier finner at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør at ikke alle elevene kan få et tilbud på skolen samtidig, skal skolen sørge for at alle elever på alle trinn jevnlig og hver uke får et tilbud på skolen. Skolen skal tilby hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha. Elevene på 1.–4. trinn skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen. 

Det er utarbeidet smittevernveiledere for skolen, hvor det går frem hvordan smittevernet skal ivaretas. Smittevernveilederen har et handlingsrom. Handlingsrommet er presisert ved bruk av skal/må, kan og bør i veilederen. Smittevernveilederen er ikke juridisk bindende, men skal gi råd og støtte til skolene.

Organisering av elever i grupper

Hensynet til hva som er det beste for eleven er viktig i all tilrettelegging. Elevene deles inn og tilhører en fast gruppe med elever og ansatte (en kohort). På skole/SFO vil slike kohorter være et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.

En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling, antall elever på trinnet og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn). Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen.

Særlig de eldste elevene må oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Dette vil ikke være like lett å følge for de yngste elevene.

Hensyn som er relevante i vurdering av kohortstørrelse

 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger.
 • For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen få ekstra barn. Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå og behov for voksenoppfølging.
 • Det skal være en voksen per kohort. Utforming av lokalet har betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være tilstede i samme rom, slik at man kan sikre avstand mellom elever og ansatte. Derfor er større kohorter mulig i store nok lokaler.
 • Kohorter bør opprettholdes også på SFO i størst mulig grad.

Elever med særskilte behov

Skolen må ha en oversikt over hvilke elever som trenger særskilt tilrettelegging enten i form av opplæring hjemme, ivaretakelse av spesielle hensyn på skolen eller har rett til spesialundervisning. For elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og faste ansatte for hver gruppe/klasse.

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, kan få individuelt vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og/eller få tilrettelagt undervisning fra skolen. Mer om hvilke barn dette gjelder finner du her på kommunens hjemmeside under søknad om hjemmeundervisning.  I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste.

Fauske kommune ser frem til at alle elever og ansatte kommer tilbake til skolen og ønsker lykke til med planlegging og åpning for alle elevene.

Med hilsen

Inger-Lise Hansen

Enhetsleder skole

Når skal barnet mitt være hjemme fra skolen? Og er barnet mitt forsikret mot sykdom? (23.04.2020)

Mandag 27.april åpner skolene igjen for elever for 1.-4.trinn. Hver skole kommer med informasjon vedrørende organisering for sin skole.
Her kommer avklaringer som gjelder alle skolene:

Er mitt barn forsikret for sykdom i skole?

Elever og barn i barnehage er kun ulykkesforsikret. De er ikke i noen sammenheng forsikret mot sykdom gjennom kommunens forsikring. Det må foreldrene eventuelt tegne selv.

Når skal barnet mitt være hjemme?

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Det gis beskjed til skolen når elever holdes hjemme grunnet sykdom.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Når sykdom oppstår på skolen/SFO

Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. Eleven som må hentes, må vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er andre barn. Om mulig bør den ansatte holde to meters avstand, men det må gjøres en avveining i forhold til elevens alder og behov for omsorg. Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand, og eleven er komfortabel med det, bør eleven ta på munnbind for å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta på munnbind hvis ikke to meters avstand kan overholdes. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort. Den som passer eleven, må vaske hender etter å ha vært sammen med eleven. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Ansatte som blir syke på jobb

Ansatte som blir syke mens de er på skole/SFO må gå hjem så snart det er mulig. De elevene den syke ansatte har ansvar for, må bli ivaretatt av andre ansatte eller sendes hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer, som nevnt over.

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

Flytskjema for håndtering av syke barn på barneskole og SFO

Tekst i flytskjema gjelder alle skoler uavhengig lokal smittespredning. Barn med luftveisymptom Barnet må hentes. Kontakt foresatte. Ta barnet med til eget rom eller utendørs. Om mulig holde avstand. Dersom barnet bruker toalettet, må dette vaskes før det tas i bruk av andre. Barnet må holdes hjemme til barnet er symptomfri + 1 døgn. Barn som er covid-19 positiv Kommunehelsetjenesten/kommunelegen gjør smitteoppsporing. Kommunelegen vurderer andre aktuelle tiltak overfor skolen. Barnet holdes hjemme og følger regler for isolasjon. Barn er i nærkontakt til covid. Nærkontakter skal i karantene. Barnet skal ikke møte i skolen, men være i karantene. Foresatte som er i karantene eller covid-19 positive skal ikke følge eller hente barnet. Følge regler for karantene.

Mitt barn eller vi som foresatt er i risikogruppen og ønsker hjemmeundervisning, hva gjør vi?

Se informasjon om søknad om hjemmeundervisning på Fauske kommune sin hjemmeside:

https://www.fauske.kommune.no/for-foreldre-barnehage-og-skole.526542.no.html

For ytterligere informasjon henvises det til smitteveileder for skole

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

                                                  

Søknad om hjemmeundervisning (22.04.2020)

Barn og unge som har kroniske sykdommer, kan få individuelt vurdert om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning fra skolen i hjemmet.

Skolen og foresatte må ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. Hvis tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever) eller ved utendørsaktiviteter. I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling.

Barn og unge som kan få vurdert grunnlag om tilrettelagt undervisning eventuelt hjemmeundervisning er følgende:

1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)

2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder

3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling

4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom

5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet

6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør

dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner

7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom

8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må

behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon).

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rette-legging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, skal det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen. I slike tilfeller skal også hensynet til barnets beste tillegges stor vekt. Hvis tilrettelegging ikke er mulig for vanlig undervisning, kan man tilstrebe å tilrettelegge for deltakelse i deler av skoledagen, for eksempel i små grupper (2–3 elever) eller ved utendørsaktiviteter.

Ta kontakt med skolen for søknadsskjema om hjemmeundervisning dersom eleven eller foresatte er i risikogruppen. Merk at det må foreligge erklæring fra lege for at søknaden skal vurderes. 

Informasjon til foresatte i barnehagene vedrørende gjenåpning av barnehagene (16.04.2020)

Barnehagene på Fauske åpner igjen mandag 20. april.

Regjeringen har forsikret oss om at barnehagene ikke hadde åpnet dersom de mente det ikke var trygt. Fauske kommune forholder seg til anbefalingene som kommer fra regjeringen, helsemyndighetene og egen kommunelege med hensyn til smittevern i barnehagene. Barnehagen har en avgjørende rolle for barns utvikling og vi gleder oss til igjen kunne ønske barna velkomne i barnehagen. Her kommer litt informasjon om åpningen av barnehagene. Det vil bli sendt ut mer utfyllende informasjon som gjelder den enkelte barnehage om blant annet rutiner for levering og henting, mat, hygienetiltak, åpningstider osv. Alle barnehagene i kommunen (private og kommunale) samarbeider svært godt. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ha felles kjøreregler, men den enkelte barnehage vil ha behov for lokale tilpasninger ut fra sine rammebetingelser.

I den første tiden etter gjenåpning er vi avhengige av å fortsette det gode samarbeid med dere foreldre. På grunn av kravene i smittevernveilederen må vi begynne med noe begrenset åpningstid. Vi vil kontakte dere for å kartlegge behovet for barnehageplass og hvordan vi kan finne gode løsninger sammen. Ved gjenåpningen vil vi ha mange rutiner på plass med tanke på hygiene, renhold og organisering av barn i andre grupper enn vanling. Vi må likevel få litt tid på oss og justere underveis når vi ser behov for det.

Når det gjelder foreldrebetaling har myndighetene sagt at foredrebetaling skal gjeninnføres når barnehagene åpner. Hvilken betydning redusert åpningstid kan få for foreldrebetalingen avventer vi svar på fra myndighetene.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

 

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold i barnehagen
 • vaske leker jevnlig
 • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
 • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

 

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

 

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute, men dette vil du få mer informasjon om fra din barnehage.

 

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

 

Barnehagene i Fauske kommune forholder seg til enhver tid til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger publisert på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Smittevernveileder mm finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

Hilsen

Fauske kommune v/enhetsleder barn og familie

Informasjon til foresatte i skolen vedrørende åpning (16.04.2020)

Til foresatte i Fauske-skolen

Foreløpig informasjon om åpning av skolen i Fauske for 1.-4.trinn

Regjeringen har forsikret oss om at skolene ikke hadde åpnet dersom de mente det ikke var trygt. Fauske kommune forholder seg til anbefalingene som kommer fra regjeringen, helsemyndigheter og egen kommunelege med hensyn til smittevern i skolene.  Skolen har en avgjørende rolle for barns læring og utvikling og vi gleder oss til igjen å kunne ønske elevene våre velkommen på skolen.

Her kommer litt informasjon om åpningen av skolene. Vi har ikke alt på plass enda, og avventer veileder knyttet til åpning av skolen for videre avklaringer.

Når åpner skolen og for hvem?
Skolene i Fauske åpner 27.april for 1.-4. trinn. I tillegg gis et skoletilbud for elever under 12 år hvor foresatte regnes som samfunnskritisk personell. Det gis også skoletilbud til sårbare elever uavhengig av skoletrinn.  Skolene ser nå på om alle elevene på 1.-4.trinn kan komme til skolen på samme tid, eller om det må bli et redusert skoletilbud for elevene. Informasjon om dette vil komme i løpet av neste uke.

Hvordan blir det når skolen begynner igjen - må elevene holde to meter fra hverandre i klasserommet og hva når læreren skal hjelpe?
Det jobbes med å lage reglene som skal gjelde når skolen åpner. De reglene blir klare mandag 20/4 og vi vil komme med ytterligere informasjon etter den tid.  Det vil bli lagt opp til en del uteskole og elevene vil bli delt inn i mindre grupper i klasserommene.  Elevene skal ha friminutt, det er viktig med frisk luft og viktig med pauser.  Elevene må være forberedt på at skoledagen blir annerledes enn tidligere.

Skoleskyss
Skoleskyss vil gå som normalt. Det er anbefalt at elevene sitter på annenhver plass på bussen og holder god avstand mens de venter på skoleskyss. Vi håper foresatte følger opp dette sammen med deres barn. Regjeringen anbefaler også å unngå kollektiv transport så langt det lar seg gjøre. Vi ber dere derfor om å la barna gå til skolen hvis det er forsvarlig, eller at dere selv skysser dem til skolen om dere har mulighet til det det.  For å sikre god planlegging av skoleskyss, ber vi foresatte gi beskjed til skolen dersom dere benytter offentlig transport til skolen.

Håndvask vil følges opp gjennom hele skoledagen

 • Som hovedregel med voksen tilstede, særlig for de minste barna
 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skole/SFO
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Ved synlig skitne hender
 • Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ ansatte.
 • Der det er aktuelt: også etter tørking av ansikt/nesepussing

I husstand har vi noen som er i risikosonen for å bli smittet, kan vårt barn da ha hjemmeundervisning sånn at de unngår å bli smittet?
Det anbefales å snakke med legen for å finne ut om ditt barn bør fortsette å ha undervisning hjemme. Dersom legen anbefaler dette, vil skolen legge til rette for fortsatt hjemmeundervisning. I de tilfellene hvor barn ikke kan være på skolen fordi de er i risikogruppen selv eller har foresatte i risikogruppen, må skolene prøve å legge til rette for at også de som er hjemme kan delta i opplæringsaktiviteter.

Er det lov å holde barna hjemme fra skolen også etter åpningen? 
Når vi åpner skolene for gitte trinn, oppfordrer vi til at elever som ikke er i risikogruppen eller som har foreldre/søsken i risikogruppen, å møte på skolen. Vi kan ikke forvente at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme. Det vil være en krevende nok situasjon for skolene å differensiere tilbudet mellom de ulike trinnene. Mange lærere underviser for eksempel på flere trinn.

Foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten. Da må eleven skrives ut av skolen, skjema finnes på kommunens hjemmeside under skole.

Syke elever og ansatte skal ikke være på skolen
Hvis elevene er syke, må de være hjemme. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Vi må nok regne med at noen elever vil ha mer fravær i denne perioden enn de ellers ville hatt.

Påvist Covid-19 i skolen
Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med påvist covid-19(smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom elever eller ansatte i en skole får påvist covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til skolen om dette, eksempelvis stenging av skolen for en periode.

 

Bruk av skolefritidsordningen (SFO)
Skolefritidsordningen åpner som normalt 27.april. SFO forholder seg til smittevernregler på samme måte som skole. For å sikre god bemanningsplanlegging i SFO tiden som kommer må foreldre gi tydelig tilbakemelding til SFO om når dere kommer til å benytte tilbudet/ikke benytte tilbudet. Dere bruker IST direkte i kommunikasjon med SFO. Barn leveres ute og hentes ute i SFO tiden. SFO kommer også til å være mye ute i den tiden SFO er åpent.

Oppsummering
Skolene vil i tiden framover være i en vanskelig situasjon hvor de både skal gi opplæring til elever på skolen og hjemme, i tillegg til å ivareta strenge smittevernhensyn. Mange lærere har flere klasser og underviser på ulike trinn. Noen av dem vil også være i risikogruppen og vil ikke kunne være tilstede på jobb. Dette blir en vanskelig kabal. Vi kan derfor ikke forvente at skolene vil kunne drive som normalt fram mot sommeren. Vi må anerkjenne dette og være tålmodige overfor skolene og lærerne.

Fauske kommune oppfordrer til et godt samarbeid mellom skolene og hjemmene, slik at dere kan finne gode løsninger sammen.

 

Hilsen

Fauske kommune v/enhetsleder skole

Informasjon om åpning av barnehager og skoler i Fauske (08.04.2020)

Fauske kommune har fått spørsmål fra kommunalt FAU hvor det ble bedt om avklaring på om Fauske kommune vil åpne barnehager og skoler etter regjeringens utspill samt dokumentasjon som kan understøtte at det er trygt å åpne skolene og barnehagene i Fauske og at det ikke vil spre smitte.

Fauske kommune venter fortsatt på en del avklaringer i form av veileder og forskrift fra regjeringen, dette vil vi få etter påske. Vi har derfor foreløpig følgende tilbakemelding til spørsmålene,  inntil vi får flere avklaringer.

Informasjon til KFAU i Fauske kommune

Regjeringen har varslet at vi nå sammen har fått kontroll på viruset, derfor kan samfunnet åpne opp litt etter litt. 
Fauske kommune forholder seg til anbefalingene fra regjeringen, hvor vi skal gjøre dette sammen, kontrollert og over tid.

Fauske kommune vil med det gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO fra 27. april.

 • Vi har fått informasjon om at det blir nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.
 • Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole.
 • Det vil bli gitt føringer fra regjeringen som gjør at tiltakene blir mest mulig like over hele landet.
 • Disse kravene skal fastsettes i forskrift. Forskriften vil være rettslig bindende for Fauske kommune.

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte.

Fauske kommune har fått forsikring om at det skal bli gitt god og tydelig informasjon fra regjeringen om hvordan barnehage og skole skal begrense smittespredning.

 • Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.
 • Fauske kommune som skoleeier skal fortsatt gi et skoletilbud til alle utsatte barn og unge i skolen, også de over 4. trinn.

Regjeringen har uttalt at det er et mål at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommeren, på en eller annen måte, dersom det er smittevernmessig forsvarlig.

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det. Fauske kommune jobber med utgangspunkt i åpning 20.april.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  

 • Regjeringen vil lage en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg.
 • Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Oppsummering

Fauske kommune vil åpne skolen for 1.-4.trinn og barnehagene så lenge dette er smittvernmessig forsvarlig. Vi vil bruke tiden fra etter påske frem mot åpning 20./27.april til å forberede åpningen av barnehagene og skolene.

Vi vil forholde oss til de råd og forskrifter som kommer fra regjeringen ved åpning av skolen og barnehagene, samt at vi forholder oss til vurderingene og bestemmelser fra egen smittevernlege i kommunen.

Foresatte som har bekymringer må gjerne sende sine spørsmål til rektor/styrer. Vi skal finne avklaringer og svar på spørsmålene etter hvert som de dukker opp. Vi ønsker i likhet med dere foresatte å sikre et forsvarlig opplæringstilbud til våre elever, både med hensyn til faglig innhold, sosial utvikling og smittevern hensyn. Vi håper at vi sammen kan finne gode løsninger som gjør skoledagen og barnehagedagen trygg og god for våre barn/elever, ansatte og foresatte.

Håper dette var avklarende nok i denne omgang, vi vil som sagt komme med mer informasjon når vi får føringene fra regjeringen.

Med ønske om en fortsatt god påske.

Inger-Lise Hansen                                                            Tom Erik Holteng
Enhetsleder skole, Fauske kommune          Enhetsleder barn og familie, Fauske kommune

Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO (oppdatert 13.04.2020)

Informasjon oppdatert 13.04.2020

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra og med 14. april.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opptar-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo-igjen/id2697221/

Informasjon oppdatert 08.04.2020

Foreldre skal ikke betale for barnehage eller SFO i den tiden det er stengt som følge av smitteverntiltak.  Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud betale for det tilbudet de mottar.

Tidligere utsendt informasjon 19.03.2020

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av barnehage og skole fra og med 13. mars til og med 13.april. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi ber om at alle betaler som normalt (for mars måned). De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

Kartlegging behov for barnehage og skoletilbud i påsken (02.04.2020)

Med bakgrunn i regjeringens pressemelding vedrørende åpning av barnehager og skoler i forbindelse med påsken er barnehagene og skolene bedt om å kartlegge behovet for barnepass.

 

For mer informasjon se informasjonsskriv. PDF document ODT document

 

Regjeringens pressemelding finner du her.

 

Søknad om barnepass i skole (02.04.2020)

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

I tillegg gjør Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Om søknaden:

 • Behov for barnepass skal søkes skriftlig til skolen
 • Myndighet til å vurdere søknad om barnepass lagt til rektor
 • Søker skal få svar på sin søknad skriftlig
 • Det er ikke klagerett på vedtak om avslag på tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
 • For avslag på tilbud til et barn som foreldre/barnevernet mener har et særlig omsorgsbehov, vil det være en klagerett.

Se for øvrig søknadsskjemaets bakside for mer informasjon

Søknadssjema skole PDF document ODT document

Søknad om barnepass i barnehage (30.03.2020)

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig.

I tillegg gjør Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. 

Om søknaden:

 • Behov for barnepass skal søkes skriftlig til den barnehagen der barnet har plass
 • Myndighet til å vurdere søknad om barnepass lagt til barnehagestyrer
 • Søker skal få svar på sin søknad skriftlig
 • Det er ikke klagerett på vedtak om avslag på tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
 • For avslag på tilbud til et barn som foreldre/barnevernet mener har et særlig omsorgsbehov, vil det være en klagerett.

Se for øvrig søknadsskjemaets bakside for mer informasjon

Søknadsskjema PDF document ODT document  

Referanser:

Eksamen for 10.trinn er avlyst (oppdatert 26.03.2020)

Til elever på 10. trinn og foresatte

EKSAMEN  2020 ER AVLYST

I går kom det melding fra regjeringen om at eksamen for grunnskolen 2020 er avlyst.
Avlysningen gjelder både skriftlig eksamen og muntlig eksamen.

Bakgrunnen for avlysningen er koronaepidemien som også Norge er rammet av. Regjeringen begrunner blant annet avlysningen med at:

 • "Fylkeskommuner, kommuner og skolene er ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel.

 • Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler. Dette er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

 • Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen."

Regjeringen ønsker at skolene skal prioritere god undervisning og standpunktvurdering i perioden fram til skoleslutt i stedet for å bruke tid og ressurser på planlegging av eksamen.

Skolene vil på denne måten få bedre tid til å vurdere elevenes standpunktkarakterer. I Fauske kommune vil standpunktkarakterene bli satt 12. juni.

Elevene vil få vitnemål som vanlig, men uten eksamenskarakter. På vitnemålet vil det bli beskrevet at eksamenskarakter mangler og årsaken til dette.

Avlysning av vårens eksamen skal ikke ha betydning for opptak til videregående skole. Elevene vil imidlertid ikke få anledning til å heve sitt karaktersnitt ved å levere gode eksamensresultater.

Vi ønsker elever og forestatte lykke til med innspurten av grunnskolen.   

Fauske 26.mars 2020.

Inger- Lise Bush Hansen                   Erik Alvestad

Enhetsleder skole                              Skolefaglig rådgiver

 

Foreldres rett til omsorgspenger (oppdatert 23.03.2020)

Det vises til pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet   Nr: 06/20

Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Men situasjonen rundt Korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene (syke-barn-dager) kan fort bli brukt opp. Derfor dobles antall omsorgsdager for alle foreldre. Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020.

Mulig å overføre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre.

Logo med figur og tekst KRAFT i Fauskeskolen

Informasjon til foresatte i Fauske-skolen (oppdatert 23.03.2020)

Dere gjør nå en formidabel jobb med å følge opp egne barn i skolearbeid, på samme tid som mange av dere ivaretar eget arbeid i form av hjemmekontor.

Vi vil benytte anledningen til å skryte av dere, lærerne våre har så langt meldt tilbake om god innsats i hjemmet. Husk at dere kan ta kontakt med lærerne og/eller rektor dersom det er tilbakemeldinger dere ønsker å gi til skolen.

Lek, samvær og fellesaktiviteter

Helsenorge anbefaler å ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter. Hensikten er å holde avstand for å hindre smitte. Skal barna treffe andre barn for lek, kan de ha én til to faste venner og holde seg til dem gjennom denne perioden med koronautbrudd. Det gjelder også for ungdom.  

Og husk på at møtene bør skje utendørs. Unngå lekeplasser med mange barn. Anbefalingen om minst én meters avstand gjelder også her. Vask hender ofte, både før, under og etter lek.

Noen barn står i fare for å bli uten lekekamerater i denne perioden. Foreldre kan hjelpe til med å passe på at barna holder kontakt med hverandre på andre måter, gjennom telefon, skype og lignende.

 

For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Vennlig hilsen

Enhet skole

Fauske kommune

Brev til foresatte i barnehagene i Fauske kommune (oppdatert 19.03.2020)

Informasjon til foresatte i barnehagene på Fauske

Her kommer det litt informasjon fra barnehagene i Fauske kommune. Vi har aldri vært i en slik situasjon før. Det er en ny erfaring for alle, og det er en krevende situasjon for foresatte, barn, barnehagene og kommunen. I første omgang er barnehagene stengt til og med 13.april 2020. Dette kan bli forlenget.

Barnepass når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor begrenses tilbudet så mye som mulig.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

De som trenger barnepass må kontakte styrer i sin barnehage. Ved levering skal det fylles ut et skjema som bekrefter forholdene over.

 

Tilbud for barn som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet. 

Foreldrebetaling

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av skoler og barnehager fra og med 13. mars til og med 13.april. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi oppfordrer foreldre til å betale denne regningen. De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

De som får tilbud om barnepass betaler ikke oppholdsbetaling.

Tiltak i barnehagene

Vi er svært opptatt av at barnehagene skal være så trygge som mulig og ikke bidra til å spre smitte. Våre ansatte er ekstra påpasselige med god håndvask og hostehygiene. Renholdet i barnehagene er forsterket med fokus på berøringsflater mm. I tillegg har vi lav terskel for at de ansatte holder seg hjemme hvis de har symptomer som kan tilsi at de er smittet.

Nå som det er lite barn i barnehagene vil ansatte som ikke passer barn bruke tiden på generell rydding og vasking, samt forberedelser av pedagogiske opplegg når barna kommer tilbake til barnehagene og faglig oppdatering. Vi savner å ha alle de flotte barna deres rundt oss, men bruker tiden fornuftig til tider som skal komme.

Barn og korona

Det er mange som lurer på om barn kan møtes for å være sammen. Vi forholder oss til enhver tid til Helsedirektoratet sine råd til foreldre om aktiviter sammen barn finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Informasjon og nyheter

Det siste oppdaterte informasjonen finner dere på hjemmesiden til Fauske kommune og på Folkehelseinstituttet sine sider. Det ligger også nyttig informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil komme ut med ytterligere informasjon etter hvert som det skjer vesentlige endringer.

Barnehagene er kritiske for at samfunnet skal kunne fungere. Vi jobber hver dag for at foreldre og barn skal ha det godt og trygt tilbud.

Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon som er ny for oss alle. Vi trenger derfor god dialog med alle foresatte slik at vi finner gode løsninger sammen.

Har du spørsmål kan du kontakte styrer i din barnehage eller Enhetsleder for barn og familie, Tom Erik Holteng på telefon: 977 36 144 eller e-post tom.erik.holteng@fauske.kommune.no

Informasjon vedrørende stenging av skoler og barnehager i Fauske kommune (oppdatert 24.03.2020)

Virketid

Barnehager, skoler, kulturskole og voksenopplæring er stengt med virkning fra torsdag 12. mars kl 1800 til og med 13.april  2020.Tiltakene kan bli forlenget.

Omfang

Alle barn/elever i kommunal og privat barnehage, kulturskole, voksenopplæring og grunnskole skal holdes hjemme.

Unntak

Barn/elever av samfunnsmessig kritisk personell skal tilbys et omsorgstilbud. Skoleskyss vil gå som normalt.
Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler vil sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.
For informasjon om samfunnskritiske funksjoner henvises det til utarbeidet liste fra regjeringen

For spørsmål ta kontakt med:

Enhetsleder skole: Inger-Lise Hansen M: 90 72 61 21

Enhetsleder barn og familie: Tom Erik Holteng M: 977 36 144