Tidligere ble denne ordningen kalt "inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler (søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet)

Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Link til søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no/#login

Mer informasjon om ordningen med link til regelverk og veileder finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Alle innkomne søknader vil bli vurdert og prioritert av Fauske kommune som har knutepunktfunksjon.

Kontaktperson: Tom Erik Holteng (75 60 40 24/977 36 144)