Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppstart av ny gruvedrift i eksisterende gruver langs Langvatnet i Sulitjelma. Det er planlagt oppstart i tre mindre gruver med deponi i første omgang. Gruvene er Sagmo, Rupsi og Grunnstollen. Oppredningsanlegg planlegges ved Sandnes.

I høringsperioden tas det sikte på å avholde et informasjonsmøte i Sulitjelma. Mer informasjon om møtet blir annonsert i lokalavisene og på hjemmesiden til Fauske kommune.

Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget i adm. bygget, Torggt 21 på Fauske og i biblioteket i Sulitjelma fram til 11.01.2016

Mulige merknader til planforslaget sendes innen 11. januar 2016 til planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske


Vedlegg: